3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnychRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

od 27.11.2017 do 29.12.2023

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2023r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 650 KB).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 650 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

- jednostkę samorządu terytorialnego;

- związek jednostek samorządu terytorialnego;

- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

- samorządową jednostkę organizacyjną.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich na podstawie ustaw kompetencyjnych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, tj. ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. 2016 poz. 486 ze zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016, poz. 814 ze zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty polegające na budowie, przebudowie ścieżek rowerowych (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury).  

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (PDF 122 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi  85 % kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalne dofinansowanie nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 300 000,00 zł, odpowiadającej 1 km ścieżki rowerowej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 661 400,00 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 650 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 426 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 19 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 650 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.