Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 pt. „Uczelnia dostępna III”Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 5.07.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 pt. „Uczelnia dostępna III”

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 60 do maksymalnie 120 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwojuul. Nowogrodzka 47a00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWALogowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA   możliwe jest po wejściu na stronę internetową.

Przyjmowanie wniosków trwa od 20 maja 2021 r. (godz. 8:15) do 5 lipca 2021 r. (do godz. 14:00).

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

I jednocześnie Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach pierwszej edycji konkursu, tj. nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. Uczelnia dostępna oraz nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. Uczelnia dostępna II.

Projekt, na wszystkich jego etapach, kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, musi być realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami rozumiane jest przede wszystkim jako organizacja pozarządowa lub podmiot reprezentujący osoby z niepełnosprawnościami działające na rzecz likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia ułatwienia tym osobom dostępu do kształcenia, a także same osoby z niepełnosprawnościami zajmujące się aktywnie tematyką dostępności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty mają przewidywać wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.Zakres oraz mechanizmy wsparcia stanowią element regulaminu konkursu. Załącznik do regulaminu określa modele uczelni dostępnej, określające  zakres wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając różny stan dostosowania uczelni na etapie aplikowania w konkursie.

Modele opublikowane są w serwisie internetowym IOK, w zakładce: ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power. W tej edycji nie ma możliwości realizacji Ścieżki MAXI.

Kryteria wyboru projektów

Strona WWW NCBR

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Maksymalna wartość dofinansowania ze środków publicznych uzależniona jest od stopnia zinstytucjonalizowanego wsparcia osób z niepełnosprawnościami na danej uczelni określonego na podstawie modeli/ścieżek, o których mowa w kryterium dostępu nr 8, ale nie może przekroczyć kwoty 4 mln PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 000 000 PLN

Regulamin konkursu

Strona WWW NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Strona WWW NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Strona WWW NCBR

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres  e-mail: dostepni@ncbr.gov.pl

Linki

Strona WWW NCBR

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.