3.5 Wysokosprawna kogeneracjaRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

od 16.01.2018 do 23.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018r

Miejsce składania wniosków

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji

– generator wniosków o dofinansowanie EFRR

-  dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/

i przesyła wersji papierowej do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) .

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów/wnioskodawców

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej
 • przedsiębiorstwa energetyczne
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • jednostki naukowe;uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • podmioty lecznicze oraz ich konsorcja
 • przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

3.5 A - Budowa, przebudowa w tym zastąpienie lub odnowa i trigeneracji

3.5 B -Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Mikro - 80%

Mały - 80%

Średni - 70%

Duży - 60%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

alokacja w wynosi 32 919 556 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Zarządzającej RPO WD za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – DIP. 

Od oceny formalnej oraz merytorycznej: Protest należy złożyć za pośrednictwem DIP na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wrocław 27

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została opisana szczegółowo w: - SZOOP RPO WD w punkcie ”Procedura odwoławcza w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR)” w podpunkcie „Tryb konkursowy w IP RPO WD” - w ustawie wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

http://dip.dolnyslask.pl/czesto-zadawane-pytania.html

Linki

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/914-3-5-a-b-konkurs-horyzontalny.html

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.