3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - Wzrost konkurencyjności MŚP - WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWRPO Lubelskiego

Termin konkursu

zakończony 29.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - Wzrost konkurencyjności MŚP - WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

 

 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy przygotować, wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014), na stronie internetowej https://lsi2014.lubelskie.pl.

 

Natomiast złożenie wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) odbywać się będzie na stronie internetowej https://covidlsi2014.lubelskie.pl.

Kto może składać wnioski?

Mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie dotacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 2 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie (PDF 614 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, określonych zgodnie z Załącznikiem nr 5 (PDF 156 KB)do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 zł.

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku (PDF 1 MB).

Załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie (ZIP 3 MB).

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu „Obowiązki informacyjne Beneficjenta”  (PDF 353 KB)

 

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2020 r.
dotyczący naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20
w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw,
Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 22:00 został zakończony nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, dotyczący wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 PLN. W ramach naboru zostało złożonych 15'840 wniosków o dofinansowanie, na łączną wartość wnioskowanego wsparcia 513'558'719,31 PLN.

Poniżej zamieszczono Listę złożonych projektów, która obejmuje wszystkie złożone projekty w ramach naboru wraz z ich numerami ewidencyjnymi oraz czasem ich wpływu do LAWP, z podziałem na wnioski o dofinansowanie, które będą podlegały weryfikacji i ocenie, tj. których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji oraz na wnioski, które wpłynęły do LAWP, po przekroczeniu 140% alokacji przeznaczonej na nabór, zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności, RPO WL na lata 2014–2020.

W odniesieniu do czasu złożenia przez Wnioskodawców wniosków o dofinansowanie w ramach naboru informujemy, że nabór rozpoczął się w sposób automatyczny dokładnie o godzinie 10:00, na podstawie czasu serwera aplikacyjnego obsługującego stronę https://covidlsi2014.lubelskie.pl, natomiast generowane potwierdzenie złożenia pakietu opatrzone było znacznikiem czasu z serwera bazy danych. Powyższe oznacza, że przed godziną 10:00 składanie pakietów było niemożliwe, o czym Wnioskodawca informowany był stosownym komunikatem o nierozpoczętym naborze przy próbie wysłania pakietu. Względy technologiczne dotyczące synchronizacji czasów na serwerach spowodowały, iż pomiędzy serwerem aplikacyjnym a serwerem bazy danych zaistniała różnica czasu.

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 1 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie (PDF 180 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 3 do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie (PDF 915 KB).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie ma zastosowania procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (PDF 7 MB) [25.06.2020 r.]

 

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

 

 

 

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.