4.1 Odnawialne źródła energii

4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (386/20)RPO Śląskiego

Termin konkursu

zakończony 1.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie

4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (386/20)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR) ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
2. Związek Metropolitalny;
3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
6. Szkoły wyższe;
7. Organizacje pozarządowe;
8. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
9. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Ograniczenia możliwości aplikowania w formule projektów „ekologicznych gmin” zawarte zostały w Regulaminie konkursu w rozdziale 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą  nr 382/102/VI/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:
-        są projektami rewitalizacyjnymi,
-        nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
-        nie są objęte pomocą de minimis,
-        nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (środków UE). 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. 

W przypadku realizacji projektów „ekologicznych gmin” (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia maksymalna wartość projektu wynosi 7 mln PLN. 

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[1].

[1] Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość → Kursy→ Archiwalne kursy walut → Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie .roczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 989 610,29 PLN[1] tj. 1 397 058,82 EUR

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.01.2020, gdzie 1 EUR = 4,2873 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 Wersja aktualna – obowiązuje od 1.09.2020 r.[1,1MB] pdf

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - aktualny od 29 kwietnia 2020 r. do 31.08.2020

Regulamin konkursu  (PDF 2 MB) - nieaktualny od 29 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 539 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku wraz z załącznikami - 386/20 Wersja aktualna – obowiązuje od 1.09.2020 r. [1,5MB] zip

Instrukcja wypełniania wniosku  (DOCX 447 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 561 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego JST i związki i stowarzyszenia (PDF 631 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 538 KB)

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (PDF 722 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 77 40 172,
+48 32 77 40 193, 
+48 32 77 40 194, 
+48 32 77 40 418,
+48 32 77 40 318,
+48 32 77 40 319.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce: Często zadawane pytania

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.