4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przez jednostki samorządu terytorialnegoRPO Lubelskiego

Termin konkursu

od 19.08.2019 do 30.09.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przez jednostki samorządu terytorialnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do lipca 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI2014

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych[1].
  • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
  • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
  • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

[1] Zgodnie z art. 2, ust. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

- projekty nieobjęte pomocą (projekty niespełniające przesłanek występowania pomocy publicznej): 85% wydatków kwalifikowalnych,
- projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V, podrozdziale 5.4, pkt 3 Regulaminu konkursu (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 003,42 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (17.09.2019) (PDF 2 MB)

Wykaz zmian do regulaminu konkursu (17.09.2019) (PDF 648 KB)

Regulamin konkursu ( obowiazuje od16.07.2017) (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie z ryczałtem (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 746  i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Portal Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubeslkiego

Ogłoszenie o naborze

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.