4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/20RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin konkursu

od 02.11.2020 do 20.11.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Warmińsko-mazurskiego

Działanie

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy: Poniedziałek 8:00–16:00 Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
  • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1:

Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

kod zakresu interwencji: 009 – Energia odnawialna: wiatrowaalokacja: 500 000,00 EUR (2 196 050,00 PLN)

Zadanie 2:

Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

kod zakresu interwencji: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył)alokacja: 7 000 000,00 EUR (30 744 700,00 PLN)

Dopuszcza się:

  • poprawę zdolności do magazynowania energii elektrycznej – jako element uzupełniający projektów,
  • działania informacyjno-edukacyjne promujące wykorzystanie OZE, wyłącznie jako element uzupełniający projektów – maksymalnie 2% kosztów kwalifikowanych projektu.

Lokalizacja inwestycji z OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym /wojewódzkim /lokalnym.

Preferowane do dofinansowania będą projekty tworzące miejsca pracy wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 703 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 940 750,00 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 703 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 475 KB) – obowiązuje od 26.10.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 394 KB) – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 703 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr (89) 52 19 685, (89) 52 19 691, (89) 52 19 639, (89) 52 19 683, (89) 52 19 391, (89) 52 19 688, (89) 52 19 687, (89) 52 19 693, (89) 52 19 662, (89) 52 19 655, (89) 52 19 653 fax 89 52 19 387 lub drogą elektroniczną na e-mail: nabory.energetyka@warmia.mazury.pl.

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.