4.1 Zapobieganielikwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.1 Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym

Termin konkursu

od 28.12.2017 do 16.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.1 Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym

Działanie

4.1 Zapobieganie

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 16 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki,
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną,
  3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną,
  4. państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych,
  5. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  7. szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego (wały przeciwpowodziowe*, budowle wałowe): wykonanie nowych obiektów, kompleksowe remonty, przebudowa, rozbudowa, odbudowa istniejących obiektów (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych i standardów technicznych).

*Wały przeciwpowodziowe w przypadku braku możliwości zastosowania innych rozwiązań alternatywnych (tam, gdzie uzasadnione, rozbiórka wałów przeciwpowodziowych, zmiana rozstawu wałów w celu likwidacji przewężeń koryta przepływu wód - poszerzenie terenu międzywala).

Kryteria wyboru projektów

Warunki formalne (PDF 226 KB)

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.1 (PDF 387 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu). Sposób ustalenia poziomu dofinansowania został określony w Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu: 500 000,00 zł.

Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.1.1 (PDF 825 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 595 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 712 KB)

Załącznik do Umowy pn. Kwalifikowalność kosztów (PDF 1 MB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 586 KB)

Załącznik do Porozumienia pn. Kwalifikowalność kosztów (PDF 1 MB)

Wzór uchwały z zobowiązaniem (PDF 596 KB)

Załącznik do Zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.1.1 (PDF 825 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres emilia.wisniewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 43 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl  (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do naboru na stronie IZ WRPO 2014+

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.