4.1 Zapobieganielikwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami

Termin konkursu

od 28.12.2017 do 31.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami

Działanie

4.1 Zapobieganie

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 31 stycznia 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki,
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną,
  3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną,
  4. państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych,
  5. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  7. szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (zagospodarowanie wód opadowych i wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania oraz detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu)).

Kryteria wyboru projektów

Warunki formalne (PDF 226 KB)

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.3 (PDF 382 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu). Sposób ustalenia poziomu dofinansowania został określony w Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 3 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.1.3 (PDF 823 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 595 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 712 KB)

Załącznik do Umowy pn. Kwalifikowalność kosztów (PDF 1 MB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 586 KB)

Załącznik do Porozumienia pn. Kwalifikowalność kosztów (PDF 1 MB)

Wzór uchwały z zobowiązaniem (PDF 596 KB)

Załącznik do Zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.1.3 (PDF 823 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres emilia.wisniewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 43 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl  (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do naboru na stronie IZ WRPO 2014+

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.