ZMIANA TERMINU: 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji WałbrzyskiejRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 30.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

ZMIANA TERMINU: 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie

4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r. IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, zgodnie z porozumieniem nr DEF-Z/985/2015 z 12.06.2015 r. zawartym pomiędzy IZ RPO WD 2014-2020/IZ a ZIT AW.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca/Beneficjent wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 15.00 dnia 30 kwietnia 2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji. 

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

 • przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem– jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
 • przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: gwnd@dolnyslask.pl.

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji. 

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy zgodnie z zapisami pkt. 19 Regulaminu.

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IPAW nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Forma składania wniosków określona w tym pkt Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców / beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane wyżej jako wnioskodawcy/ beneficjenci.

W niniejszym konkursie nie jest możliwa realizacja projektów w formule PPP (partnerstwa publiczno – prywatnego).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Działania 4.2 Gospodarka wodno - ściekowa, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

Schemat 4.2.A  Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM (wielkość aglomeracji weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa lub uchwałą rady gminy w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), w tym:

 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
 • inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

Jako element projektu kwalifikowalne będą także koszty zakupu specjalistycznych środków transportu  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej ww.  aglomeracjach (w tym wozów asenizacyjnych)  do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Poprzez modernizację zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków rozumie się w przypadku sieci kanalizacyjnej rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową (kwalifikowalne w ramach przedmiotowego naboru jedynie wydatki dot. kanalizacji sanitarnej), w przypadku oczyszczalni ścieków – zmianę parametrów technicznych, technologicznych.

Wielkość aglomeracji weryfikowana będzie w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa lub uchwałą rady gminy w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawcy zobowiązani są do wskazania we wniosku o dofinansowanie aktualnego aktu prawnego w przedmiotowym zakresie.

Dokumentem stanowiącym podstawę do oceny projektów jest V aktualizacja Krajowego  Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) przyjęta przez Radę Ministrów 31  lipca 2017 r. wraz z  Master Planem  dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG (przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r.) zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. 

Ocena zgodności projektu z KPOŚK i Master Planem oznacza uwzględnienie zakresu prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji w ww. dokumentach.

–             sieci kanalizacyjne

W przypadku budowy/modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej badana będzie zgodność zakresu projektu z informacjami zawartymi w załączniku nr 2  do KPOŚK pn. „Wykaz - aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK2017” w kolumnach 27-32.  Ponadto zakres inwestycji wykazanej do dofinansowania w ramach konkursów nie może być sprzeczny z zakresem projektu wskazanego w kolumnie 33 oraz musi wynikać z zapisów przedmiotowej komórki. Dopuszcza się możliwość wystąpienia pewnych rozbieżności i ich zaakceptowania przez ZIT AW,   jeżeli zostaną przedstawione wiarygodne wyjaśnienia wynikające z np. rozwiązań technicznych, technologicznych.

Akceptowane są także odchylenia w długości planowanej kanalizacji oraz dot. nakładów inwestycyjnych, w tym zgłoszone w ramach projektu do dofinansowania mniejsze wielkości. Większa długość planowanej sieci kanalizacyjnej oraz wysokość nakładów inwestycyjnych wykazana we wniosku o dofinansowanie może być kwalifikowalna jeżeli zgłoszone wielkości wynikają z obmiarów powykonawczych lub z dokumentacji projektowej sporządzonej dla obszarów przewidywanych do skanalizowania zgodnie z V AKPOŚK. Odchylenia takie są możliwe w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie zgłaszana jest większa długość sieci kanalizacyjnej, niż to zapisano kolumnie 27, a zakres zgłaszany do wniosku o dofinansowanie wynika z potrzeb, jakie realnie istnieją w danej aglomeracji, a także z ich uszczegółowienia i doprecyzowania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej (której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do V AKPOŚK). Wobec tego analogiczne podejście dotyczy także wysokości nakładów inwestycyjnych wynikających bezpośrednio z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Powyższe podejście musi znaleźć uzasadnienie w zakresie wypełnienia przez aglomeracje zobowiązań wynikających z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne.

Wnioskodawca zobligowany jest do wskazania we wniosku o dofinansowanie nr ID oraz nazwę aglomeracji i/lub oczyszczalni ścieków, której dotyczy zakres rzeczowy projektu.

–             oczyszczalnie ścieków

Jeżeli w załączniku nr 2  do V AKPOŚK pn. „Wykaz - aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK2017” nie umieszczono żadnych informacji na temat planowanych działań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków w aglomeracji (informacje zawarte w kolumnach nr 55, 57, 76-79) wówczas inwestycje związane z oczyszczalnią ścieków nie wynikające z V AKPOŚK a wskazane we wniosku o dofinansowanie, nie mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. Wymaga się zatem wskazania przez Wnioskodawców we wniosku o dofinansowanie nr ID oraz nazwę aglomeracji, której dotyczy zakres rzeczowy projektu.

W ramach oceny zgodności projektu z KPOŚK i Master Planem będzie sprawdzane także, czy wybudowana/zmodernizowana infrastruktura będzie spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa ściekowa) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.  Na etapie wniosku o dofinansowanie weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.

 • W przypadku budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków - oczyszczalnia ścieków po oddaniu do użytkowania będzie spełniać wymagania w/w dokumentów.
 • Natomiast w przypadku budowy/modernizacji kanalizacji, ścieki odprowadzane z wybudowanej lub zmodernizowanej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia w/w wymagania.

Nie mogą być dofinansowane inwestycje realizowane w aglomeracjach nie ujętych w V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) przyjętej przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. wraz z  Master Planem  dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG (przyjętym przez Ministra Środowiska 08.09.2017 r.). Ponadto wyłączone są z kwalifikowalności:

 • Wydatki poniesione na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, zdefiniowanych w pkt. 5 i 6 art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj.:

–        przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

–        przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

 • Wydatki na zakup środków transportu, z wyłączeniem specjalistycznych środków transportu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – od 2 do 10 tys. RLM.
 • Wydatki na zakup specjalistycznych środków transportu  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – od 2 do 10 tys. RLM (w tym wozów asenizacyjnych) powyżej 20% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

W ramach wskazanego typu projektu określonego w schemacie 4.2.A. możliwe jest uzyskanie wsparcia do wartości stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu  na inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody będące elementem kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową (nie mogą być dofinansowane odrębne projekty dotyczące tylko inwestycji w urządzenia wodociągowe), w tym:

 • sieci wodociągowe,
 • stacje uzdatniania wody,
 • zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej,
 • urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

Dofinansowanie powyższej infrastruktury dopuszczone będzie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową, tj. mogą być dofinansowywane wydatki dot. realizacji powyższych inwestycji na obszarach objętych systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych,  na których  będzie realizowana infrastruktura kanalizacyjnych w ramach zgłaszanego do dofinansowania projektu (tj. w aglomeracjach  wyznaczonych rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa lub uchwałą rady gminy w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie). Weryfikacja możliwości kwalifikowalności powyższego zakresu inwestycji odbędzie się w ramach kryterium „Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej”.

Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). Sfinansowana w ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób z niepełnosprawnościami oraz być zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zwłaszcza w zakresie stosowania standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że jego któryś z produktów projektu ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taka deklaracja wraz z uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w  ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce „Poznaj Fundusze Europejskie bez barier” znajdującej się na stronie internetowej RPO WD (http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/), w tym Poradnikiem opublikowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektów jest kategoria:

022      Oczyszczanie ścieków – jako kategoria dominująca;

021      Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków), jako kategoria uzupełniająca;

020      Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji), jako kategoria uzupełniająca.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późn., zmianami są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl.   

Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 22 Regulaminu konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 4.2.4 - ZIT AW (PDF 769 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

1) w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku projektu lub jego części objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro.  

IPAW zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji o otrzymanej przez wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Kontrola zostanie przeprowadzona podczas oceny wniosku o dofinansowanie, a następnie – w przypadku pozytywnej oceny i wyboru projektu do dofinansowania – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku/odmową zawarcia umowy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 647 554 euro, tj. 15 526 543, 11 zł (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2020 r., 1 euro = 4, 2567 zł – kurs z dnia 30 grudnia 2019 r.), w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na konkurs pomniejszona o kwotę przeznaczoną na procedurę odwoławczą, tj. nie może przekraczać kwoty 13 197 561, 64 zł.

W sytuacji gdy w naborze nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

W trakcie trwania naboru (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem kolejności projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Regulamin konkursu

Informacja zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 4.2.4 - ZIT AW z dnia 18 maca 2020 (PDF 543 KB)

Regulamin konkursu 4.2.4 - ZIT AW - obowiązuje od 18 marca 2020 (PDF 825 KB)

Regulamin konkursu 4.2.4 - ZIT AW- wersja archiwalna (PDF 825 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy posługiwać się ubiegając się o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień niniejszej zmiany „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.ipaw.walbrzych.eu. 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana  z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 21 Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje protest od negatywnego wyniku oceny oraz od niewybrania projektu do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach RPO WD.

Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 25 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

 • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu  
 • telefon: (74)  84 74 150, faks. (74) 84 74 151
 • bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30

w piątki w godz.: 7.30 – 14.30. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Linki

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.