4.2 Infrastruktura kolejowaRPO Podlaskiego

Termin konkursu

od 02.01.2018 do 28.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podlaskiego

Działanie

4.2 Infrastruktura kolejowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 02 stycznia 2018 r. od godziny 7:30 do 28 lutego 2018 r. do godziny 15:30. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 05 marca 2018 r.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są :
-   Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
-   Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-   Podmioty wykonujące usługi na podstawie umowy zawartej z JST, w których większość udziałów/akcji ma jednostka samorządu,
-   Operatorzy infrastruktury kolejowej, zarządcy infrastruktury kolejowej i dworcowej,
-   Przedsiębiorstwa oraz inne podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące budowy i przebudowy terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T, mające na celu stworzenie warunków do ułatwienia przejścia z drogowego transportu towarowego na inne rodzaje transportu, zwłaszcza transport kolejowy, za pomocą platform intermodalnych i inteligentnych systemów transportowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Kryteria formalno- merytoryczne (PDF 398 KB);

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące 4.2 (PDF 351 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

wydatków kwalifikowalnychna poziomie projektu nie może przekroczyć:
-   w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – 85%,
-   w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
-   w przypadku projektów objętych pomocą de minimis– 85 %. 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 984 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 874 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz.1460 t.j. z późn. zm.), tj. w brzmieniu obowiązującym od 02 września 2017 r.. Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

 tel. (85) 66 54 319, -989 w godz. od 9.00 do 13.00. e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 665 43 83. Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Linki

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.