4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora naukiInteligentny Rozwój

Termin konkursu

od 02.11.2017 do 30.03.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Około 90 dni od zamknięcia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć (w wersji elektronicznej) w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa. 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć (w wersji elektronicznej) w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa.

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

1)   jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, t.j., ze zm.);

2)   konsorcja jednostek naukowych;

3)   konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;

4)   konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw;

5)   spółki, które są organizacjami badawczymi w myśl art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) i spełniają tym samym definicję jednostki naukowej w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowanie nauki (Dz. U. z2016 poz. 2045 t.j. z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów

Link do strony OPI PIB:  http://www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Max. 80% Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 550 000 000,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów 00/100 PLN),
w tym:1)   41 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści jeden  milionów 00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych;
2)   509 000 000,00 PLN (słownie: pięćset dziewięć milionów 00/100 PLN) w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

Regulamin konkursu

Link do strony OPI PIB: http://www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do strony OPI PIB: http://www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do strony OPI PIB: http://www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001475+2017%2409%2402&min=1

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres mailowy: poir@opi.org.pl

Linki

Link do strony OPI PIB:http://www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.