4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora naukiInteligentny Rozwój

Termin konkursu

zakończony 15.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Inteligentny Rozwój

Działanie

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 120 dni od zamknięcia naboru wniosków, informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania wsparcia przekazana zostanie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie internetowej IW.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć (w wersji papierowej i elektronicznej) w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć (w wersji papierowej i elektronicznej) w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa.

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.).Projekt musi być wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej najpóźniej na dzień przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie.  

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujący Wnioskodawcy:

  • Instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.),
  • Instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736, z późn. zm.),
  • Międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534),
  • Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  • Publiczna uczelnia akademicka, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.),
  • Inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z wynikiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
  • Spółka kapitałowa, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.),
  • Konsorcjum.Konsorcjum może składać się z podmiotów, o których mowa w pkt od 1) do 8). W skład konsorcjum może wchodzić również przedsiębiorca wnoszący wkład do projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.) , oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru znajduja się na stronie www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Max. 85%
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi  500 000 000 zł w  ramach alokacji dla kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest pod adresem www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest pod adresem www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres mailowy: poir@opi.org.pl

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres mailowy: poir@opi.org.pl 

Linki

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie www.poir.opi.org.pl/Konkursy.html 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.