4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT PŁN. 398/20RPO Śląskiego

Termin konkursu

od 30.11.2020 do 21.01.2021

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT PŁN. 398/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2021

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
2. Związek Metropolitalny;  
3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  
4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  
5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;  
6. Szkoły wyższe;  
7. Organizacje pozarządowe;  
8. Towarzystwa budownictwa społecznego;  

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Ograniczenia możliwości aplikowania w formule projektów „ekologicznych gmin” zawarte zostały w Regulaminie konkursu w rozdziale 2.1.1 Ograniczenia i Limity. 

Żaden z wnioskodawców oraz partnerów projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej bądź podmiot uczestniczący w partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 34 ustawy wdrożeniowej nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych IOK. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku IOK może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1626/154/VI/2020 dnia 28 lipca 2020 roku.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (środków UE). 

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. 

W przypadku realizacji projektów „ekologicznych gmin” (niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia maksymalna wartość projektu wynosi 7 mln PLN. 

Nie ustala się minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu. 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[1].

[1] Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość → Kursy→ Archiwalne kursy walut → Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie .roczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 388 050,00 PLN[1]
2 100 000,00 EUR

Wartość w PLN została określona na podstawie algorytmu przeliczania środków stanowiącego załącznik 4a do Kontraktu Terytorialnego. Z powyższego wynika, że kurs obowiązujący w październiku wynosi 1 EUR = 4,4705 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 240 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 492 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  (DOCX 489 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 537 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego  (PDF 608 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 830 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu (PDF 516 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194  

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. 
Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie naboru na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.