4.3 Współpraca ponadnarodowaWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 15.11.2017 do 15.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

1. podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
2. administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
3. jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
4. ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
5. instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
6. instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
7. szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
8. uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
9. przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
10. organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
11. podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
12. partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
13. federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
14. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja czysta obowiązująca.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 987 KB) (PDF 862 KB) - wersja rejestruj zmiany obowiązująca.

 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja czysta arciwalna.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 987 KB) (PDF 862 KB) - wersja rejestruj zmiany archiwalna.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 862 KB) - wersja archiwalna.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja czysta - obowiązująca

Regulamin konkursu (PDF 863 KB) (PDF 987 KB) - wersja rej. zm. - obowiązująca

Regulamin konkursu (PDF 865 KB) - wersja czysta - archiwalna

Regulamin konkursu (PDF 987 KB) - wersja rej. zm. - archiwalna

Zał. nr 16 (PDF 226 KB)_lista oczywistych omyłek_wer czysta

Zał. nr 16 (PDF 226 KB)_lista oczywistych omyłek_wer rej zm 

Regulamin konkursu (PDF 862 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja REJ. ZM. (PDF 863 KB) - wersja archiwalna

ZAŁĄCZNIK NR 21 (PDF 639 KB) - WERSJA CZYSTA OBOWIĄZUJĄCA OD 20.11.2017 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 21 - WERSJA REJ. ZM (PDF 639 KB). OBOWIĄZUJĄCA OD 20.11.2017 ROKU - REJ. ZM.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja obowiązująca

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) (PDF 862 KB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 862 KB) - wersja archiwalna.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja obowiązująca

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja obowiązująca.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) - wersja archiwalna.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - wersja archiwlana.

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - wersja archiwlana.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (PDF 863 KB) (PDF 865 KB) - wersja obowiązująca.

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (PDF 865 KB) - wersja archiwalna.

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu - wersja archiwalna.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.

Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu   (PDF 442 KB)

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-007/17

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.