4.3 Współpraca ponadnarodowaWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 30.12.2017 do 31.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.: 
-        podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
-        administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
-        jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
-        ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
-        instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
-        instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
-        szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
-        uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
-        przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
-        organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
-        podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
-        partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
-        federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
- jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku kopię listu intencyjnego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizacji w miastach realizujących projekty w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 972 KB) - wersja obowiązująca (czysta).

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) - wersja obowiązująca (rejestruj zmiany).

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu - wersja archiwalna.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000, 00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 972 KB) (PDF 972 KB) - wersja aktualna

Zał. nr 16_lista oczywistych omyłek_czysta (PDF 226 KB)

Zał. nr 16_lista oczywistych omyłek_rej zm (PDF 226 KB)

Załączniki 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 972 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (PDF 972 KB).
Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu (PDF 972 KB).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-008/17

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.