4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalneRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

od 15.07.2020 do 10.11.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Poddziałanie

4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2021 r. IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl 

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. 

Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy. IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR. 

Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.  

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:od godz. 8:00 dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 15:00 dnia 10 listopada 2020 r. Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków.

Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.   Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy. 

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR. Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt. Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.   Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: gwnd@dolnyslask.pl. Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie. W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym. 

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie. 

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców / beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów, itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych; szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe. 

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursów jest typ projektów określony dla Działania 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych w schemacie 4.4.H dotyczący:  budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani i portów rzecznych służącej kanalizacji ruchu turystycznego w celu ochrony i udostępniania cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry.Przez port lub przystań należy rozumieć akwen i grunt oraz związaną z nimi infrastrukturę, znajdującą się w granicach portu lub przystani -  art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568).Kanalizacja ruchu turystycznego w celu udostępniania cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry –  oznacza iż ww. port lub przystań muszą być zlokalizowane bezpośrednio przy Odrze i obejmować w swoim zakresie tereny Natura 2000 .

Ponadto, w ramach przedmiotowego typu projektu możliwe jest uzupełniające wsparcie (w wysokości do 40% wydatków kwalifikowalnych projektu) na zwiększenie dostępności do dofinansowywanej infrastruktury w postaci szlaków rowerowych.

Przez zwiększenie dostępności do dofinansowywanej infrastruktury w postaci szlaków rowerowych należy rozumieć rozwiązanie systemowe w ramach jednego projektu, mające na celu połączenie dofinansowywanej infrastruktury w zakresie przystani i/lub portów rzecznych poprzez wybudowanie, zmodernizowanie, doposażenie, lepsze oznakowanie lub połączenie z już istniejącymi  szlakami rowerowymi wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą.Jako szlaki rowerowe należy rozumieć drogi dla rowerów, zgodnie z definicją z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz inne wytyczone w terenie ścieżki przeznaczone dla ruchu rowerów, oznakowane  jednolitymi znakami (symbolami), które zapewniają bezpieczne korzystanie z nich (w tym pasy ruchu dla rowerów których wydatki nie będą kwalifikowalne).

Szlaki rowerowe  nie muszą w całości przebiegać po terenach cennych przyrodniczo, ale muszą bezpośrednio łączyć się z portem lub przystanią zlokalizowanymi na obszarze Natura 2000.Szlaki rowerowe  nie muszą w całości przebiegać po terenach cennych przyrodniczo, ale muszą bezpośrednio łączyć się z portem lub przystanią zlokalizowanymi na obszarze Natura 2000.Szlaki rowerowe  realizowane  w ramach projektu mogą być oddzielnymi odcinkami, jednak  po zakończeniu projektu muszą   stanowić całość –  połączony system szlaków rowerowych.

W ramach przedstawionej definicji możliwe jest wsparcie na oznakowanie szlaków rowerowych (w tym także tablic informacyjnych służących edukacji ekologicznej  dot. obszarów N2000 usytuowanych przy tych ścieżkach), utworzenie miejsc do pozostawiania rowerów wyposażonych w stojaki rowerowe oraz np. ławki  (jako mała infrastruktura towarzysząca).

Kategoria interwencji dla niniejszego konkursu:

091         Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych – jako kategoria dominująca;

092         Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych; 

090         Ścieżki rowerowe i piesze. 

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych (z uwzględnieniem dochodu poprzez zastosowanie tzw. metodyki luki finansowej, o której mowa w art. 61 ust. 1-7 rozporządzenia 1303  – jeśli dotyczy);
 • w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu (Beneficjenta / Partnera) w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro;
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na podstawie art. 55 rozporządzenia 651/2014) – kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji.Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm wycofania. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • W przypadku pomocy nieprzekraczającej 2 mln EUR, jako alternatywę do powyższej metody, można ustalić maksymalną kwotę pomocy na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 7 227 187, tj. 31 974 520 PLN (zgodnie z obowiązującym w czerwcu 2020 r. kursem, tj. 1 EUR = 4,4242 PLN).

Ze względu na kurs euro kwota dostępnej alokacji może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów, tj. rozstrzygnięcia konkursu (wyboru do dofinansowania).Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu również ze względu na wybór w ramach Działania projektów do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie w trakcie trwania naboru (poprzez zmianę Regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu –  z uwzględnieniem możliwości dofinansowania kolejnych projektów na liście według liczby otrzymanych punktów, zgodnie z zasadą równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę, z ew. uwzględnieniem kryterium rozstrzygającego).

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Ogłoszenie o konkursie 4.4.1 - obowiązuje od 31.08.2020 r.

Ogłoszenie o konkursie 4.4.1 - obowiązuje do 30.08.2020 r.

Regulamin_konkursu - 4.4 - zmiana - obowiązuje od 31.08.2020 r.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 21.07.2020 r. do 30.08.2020 r. (PDF 665 KB)

Regulamin konkursu

Załącznik_1 do Regulaminu - Kryteria 4.4.H

Załącznik_2_do_Regulaminu -Wskaźniki 4.4.H

Załącznik_3 do Regulaminu - Lista sprawdzająca 4.4.H

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i załączniki zamieszczone są na stronie  www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce dot. naboru.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Deklaracja Natura 2000

Formularz - pomoc de minimis dla usług w ogólnym interesie gosp.

Formularz - pomoc de minimis

Formularz - pomoc inna niż w rolnictwie, rybołótswie, de minimis

Formularz - wklad niepieniężny (częściowo z PP)

Formularz - wkład niepieniężny (bez PP)

Formularz - wkład niepieniężny (z PP)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA v.14

Oswiadczenie VAT - Wnioskodawca

Oświadczenie - pomoc de minimis

Oświadczenie o braku pomocy publicznej, de minimis

Oświadczenie VAT - Partner

Oświadczenie VAT - Podmiot realizujący

Oświadczenie-analiza-OOŚ-z-instrukcją

Pelnomocnictwo

Pomoc publiczna - informacje dodatkowe (UOKiK)

Poziom wsparcia - projekty partnerskie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umowy  o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi załączniki nr 2 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i są zamieszczone na stronach: www.rpo.dolnyslask.pl

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IZ RPO WD pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów. Przedmiotowy warunek dotyczy również partnerów wnioskodawcy. Instytucja Zarządzająca RPO WD zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy.

Informacja w tym zakresie będzie przekazywana wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver 22

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw_v22

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa v22

Załącznik nr 2Harmonogram zamówień dla Projektu ver 19

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności_ ver 19

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu_ ver 19

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji_ ver 19

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 21

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 21

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 21

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji_v20

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność _v21

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR_v22

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR_ grudzień 17

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu ver 19

Załącznik nr 15 Zasady kwalifikowalności (46-54)_v22

Załącznik nr 16 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń_ver 19

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.   

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez adres mailowy: pife@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Linki

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-04-04-01-iz-00-02-397-20-dla-poddzialania-4-4-1-ochrona-i-udostepnianie-zasobow-przyrodniczych-konkursy-horyzontalne/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.