4.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeńRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 13.03.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

4.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2020

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23,
90-113 Łódź
(pokój 1418 - XIV piętro)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. (w godz. 08:00-15:00).

Wnioski o dofinansowanie projektów za pomocą generatora wniosków można przesyłać do IOK w terminie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r. godz. 23:59.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

 • wymiana niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne,
 • inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach wraz z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne.

Dla każdego budynku objętego projektem przeprowadzona musi zostać ocena energetyczna, w ramach której powstanie świadectwo charakterystyki energetycznej oraz określona zostanie moc nowego źródła ciepła, jakie ma zostać zainstalowane w budynku. W przypadku braku spełnienia minimalnych standardów efektywności energetycznej budynku, tj. gdy wartość wskaźnika EPH+W przekracza:

 • 150 kWh/(m2x rok) dla budynków jednorodzinnych,
 • 135 kWh/(m2x rok) dla budynków wielorodzinnych,
 • 95 kWh/(m2x rok) dla budynków użyteczności publicznej,

wsparcie w zakresie wymiany źródła ciepła uwarunkowane będzie wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana będzie energia ze wspieranych urządzeń. Inwestycje te dotyczyć muszą prac w zakresie modernizacji energetycznej budynku i wynikać z przeprowadzonej przed realizacją inwestycji oceny energetycznej budynku. Ocena energetyczna musi zawierać zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie niezbędnym do spełnienia przez budynek ww. minimalnych standardów efektywności energetycznej budynku.

Osiągnięcie ww. wartości wskaźnika EPH+W nastąpi poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych innych niż wymiana źródła ciepła.W przypadku budynków zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków), w których ze względu na brak uzyskania pozwolenia od konserwatora zabytków na niektóre roboty budowlane, nie ma możliwości osiągnięcia ww. wskaźnika EPH+W, istnieje możliwość odstąpienia od oceny w oparciu o ten wskaźnik i określenie, po uprzedniej ocenie energetycznej, minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych i możliwych do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie. Dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie na inwestycje w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.W ramach działania wsparciem nie będą objęte budynki opieki zdrowotnej i budynki, w których ponad 50% powierzchni całkowitej wykorzystywane jest na cele związane z opieką zdrowotną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania IV.2 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85 % kosztów kwalifikowanych projektu oraz 15% z środków Budżetu Państwa (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 4 861 039,78 EUR, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 131 883,81 EUR, tj. 17 854 696,31 PLN oraz z Budżetu Państwa 729 155,97 EUR, tj. 3 158 266,16 PLN (kurs Euro = 4,3314 PLN).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 27.03.2020)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna, obowiązująca od 4 lutego 2020 do 26.03.2020)

Regulamin konkurs (wersja archiwalna, obowiązująca do 3 lutego 2020)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj. IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
 2. dane Wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o dofinansowanie;
 4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

 • projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej instytucji ogłaszającej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.