4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona GóraRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 29.09.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

Poddziałanie

4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.poniedziałek: od 8:00 do 16:00,wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,w:Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departament Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:listem poleconym,przesyłką kurierską,osobiście.W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Wnioskodawców dla Działania 4.5. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Wnioskodawców, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs prowadzony jest dla następujących typów projektów:Typ I: Udostępnianie zasobów przyrodniczych.W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:inwestycje w stawy widokowe, tereny wypoczynkowe oraz ścieżki dydaktyczne,wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, z położeniem szczególnego nacisku na aspekt ochrony przyrody,tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, inwestycje w banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, eko-parki,wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez zachowanie równowagi pomiędzy zasobami naturalnymi a regionalną ofertą turystyczno-wypoczynkową oraz rekreacyjną.Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ III projektów.Typ II: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych W ramach typu II będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:zadania związane z zachowaniem siedlisk i gatunków oraz odtwarzanie ich tam, gdzie zostały zdegradowane,ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000),ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,tworzenie planów ochrony rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych lub obszarów Natura 2000,nowoczesne programy edukacyjne.Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu II w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ III projektów.Typ III: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych W celu zapewnienia kompleksowości prowadzonych działań oprócz inwestycji w infrastrukturę do dofinansowania kwalifikują się również działania informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska.Realizacja projektów typu III dopuszczalna będzie wyłącznie w połączeniu z projektami typu I lub II.w ramach następującej kategorii interwencji:85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),uchwałą nr 69/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)uchwałą Nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego orazuchwałą nr 52/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną;85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/17 dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:500 000,00 PLN,w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:50 000,00 PLN.Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regulamin konkursu

Regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu w tym wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki do regulaminu w tym wzór umowy

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest nie przysługuje natomiast od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,- przesyłką kurierską,- osobiście.Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:  Departament Programów Regionalnych Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 21 i 24)tel. 68 45 65 145, -180e-mail: i.chamera@rpo.lubuskie.pl; d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:e-mail: info@rpo.lubuskie.pltelefoniczny: 68 45 65 119osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”).

Linki

Strona konkursu na rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.