4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona GóraRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 15.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

Poddziałanie

4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- listem poleconym,
- przesyłką kurierską,
- osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Wnioskodawców dla Działania 4.5. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż w ww. katalogu Wnioskodawców, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty,zostaną ujęte, jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach typu I Udostępnianie zasobów przyrodniczych będzie można uzyskać dofinansowaniem.in. na:
- inwestycje w stawy widokowe, tereny wypoczynkowe oraz ścieżki dydaktyczne,
- wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, z położeniem szczególnego naciskuna aspekt ochrony przyrody,
- tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, inwestycje w banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne,eko-parki,
- wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez zachowanie równowagi pomiędzy zasobami naturalnymi a regionalną ofertą turystyczno-wypoczynkową oraz rekreacyjną.

W ramach przedmiotowego typu projektów, do wsparcia kwalifikować się będą wszelkie inwestycje oparte na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, kładące szczególny nacisk na działania związane z ochroną przyrody, m.in. inwestycje w stawy widokowe, parki miejskie, ścieżki dydaktyczne,centra ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, banki genów, ogrody botaniczne oraz eko-parki. Istotnym elementem wsparcia udzielanego w ramach PI 6d będą projekty z zakresu tzw. zielonej infrastruktury, będącej nośnikiem usług ekosystemowych, czy rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo – zapewniającą z jednej strony lepszą ochronę kapitału przyrodniczego, a jednocześnie przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.

W ramach typu II Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
- zadania związane z zachowaniem siedlisk i gatunków oraz odtwarzanie ich tam, gdzie zostały zdegradowane,
- ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000),
- ochronę i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,
- nowoczesne programy edukacyjne.

Zgodnie z zapisami Umowy partnerstwa działania podejmowane na rzecz ochrony różnorodności biologicznej powinny polegać na powstrzymaniu procesu jej degradacji i pozytywnie wpływać na potencjał rozwoju gospodarczego i społecznego

Inwestycje związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz polegające na budowie/modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną oraz przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, będą mogły być realizowane na obszarach chronionych (obszary parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym obszary Natury 2000). Projekty realizowane w obrębie obszarów sieci Natura 2000 będą podlegały priorytetyzacji.

 

Niedopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ II projektów.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

uchwałą nr 150/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 11 grudnia2019 r. zmieniającą uchwałę nr 97/KMRPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych– horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

uchwałą nr 78/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny– Lubuskie 2020 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

- 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,

- 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi

2 500 000,00 PLN

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regulamin konkursu

2020-04-08 -----------------------

W dniu 31 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór w ramach przedmiotowego konkursu rozpocznie się w dniu 24 marca 2020 r. i zakończy w dniu 15 maja 2020 r. (pierwotny termin naboru 24 marca 2020 r. – 20 kwietnia 2020 r.).

W związku z tym zmianie uległy zapisy w ogłoszeniu oraz regulaminie ww. konkursu. 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.05.02-IZ-08-K01/20  (PDF 977 KB)

2. Regulamin konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20  (PDF 3 MB)

3. Tabela zmian do Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/20  (PDF 45 KB)

-------------------------------------

Regulamin konkursu  (PDF 372 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 43 MB)

Załączniki i oświadczenia (ZIP 3 MB)

Dokumenty strategiczne i branżowe (ZIP 69 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 176 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 468 KB)

Załączniki wymagane na etapie sporządzania umowy (ZIP 485 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.

Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:
- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),
- osobiście.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście,pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Programów Regionalnych Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 17)
tel. 68 45 65 180, -143
e-mail: i.chamera@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
· e-mail: info@rpo.lubuskie.pl· telefoniczny: 68 45 65 119
· osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr B.6, poziom „0”)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
· e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
· telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
· osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.