4.5 Ochrona przyrody (RPO Wielkopolskiego)

4.5.4 Edukacja ekologicznaRPO Wielkopolskiego

Termin konkursu

od 28.12.2017 do 28.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Wielkopolskiego

Działanie

4.5 Ochrona przyrody (RPO Wielkopolskiego)

Poddziałanie

4.5.4 Edukacja ekologiczna

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 28 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. JST i ich związki;
 2. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
 3. Samorządowe osoby prawne;
 4. Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
 5. Szkoły wyższe;
 6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 7. Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Typy projektów można łączyć.

Kryteria wyboru projektów

Warunki formalne (PDF 226 KB)

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 4.5.4 (PDF 377 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

 1. dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020;
 2. dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 14 000 000 zł.

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis wynosi: 700 000 PLN.

Minimalny wkład własny: 15. % wydatków kwalifikowalnych.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.5.4 (PDF 789 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 601 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 712 KB)

Załącznik do Umowy pn. Kwalifikowalność kosztów (PDF 1 MB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 586 KB)

Załącznik do Porozumienia pn. Kwalifikowalność kosztów (PDF 1 MB)

Wzór uchwały z zobowiązaniem (PDF 596 KB)

Załącznik do Zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.5.4 (PDF 789 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres lukasz.mikolajczak@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do naboru na stronie IZ WRPO 2014+

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.