4.5 Różnorodność biologiczna - nabór w trybie pozakonkursowym nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21RPO Podkarpackiego

Termin konkursu

zakończony 12.03.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

4.5 Różnorodność biologiczna - nabór w trybie pozakonkursowym nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go poprzez stronę www.pz.gov.pl (profil zaufany)za pomocą ważnego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP), udostępnionym na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego o  
 • Regulaminem naboru. Regulamin naboru udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskichwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu:

Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 5.2 i 6.1 do Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 100% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

450 000,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 560 KB)

Załączniki do Regulaminu Naboru (ZIP 6 MB)

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF 343 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 224 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o realizacji projektu własnego (ZIP 838 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) – IV kwartał 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie:        środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:pi@podkarpackie.pl,
 • telefoniczny: Pani Anna Niemczyk – tel.17 747 65 30, e-mail: a.niemczyk@podkarpackie.pl.   

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO WP 2014-2020 udziela Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53 mail: p.ciejka@podkarpackie.pl.  

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220, zapytaj@podkarpackie.pl. 
 

Linki

Lokalny System Informatyczny (LSI RPO WP 2014-2020) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.