4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazuRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

od 15.05.2019 do 28.06.2019

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.6 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  1. Województwo Zachodniopomorskie,
  2. Województwo Zachodniopomorskie (jako Lider) w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego (jst),
  3. Województwo Zachodniopomorskie (jako Lider) w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i jego jednostkami organizacyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie otrzymają projekty mające na celu kanalizację ruchu turystycznego poprzez tworzenie tras rowerowych, które muszą być zgodne z Koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego aktualną na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (dostępną pod adresem internetowym http://www.rowery.rbgp.pl/).

2. Wsparcie otrzymają jedynie przedsięwzięcia realizowane w Województwie Zachodniopomorskim na obszarze przynajmniej jednej z niżej wskazanych form ochrony przyrody:

  • rezerwat przyrody;
  • park krajobrazowy;
  • obszar chronionego krajobrazu;
  • obszar Natura 2000 (w przypadku, gdy położony jest on na terenie jednej z ww. form ochrony przyrody).

W przypadku projektów realizowanych na terenie rezerwatów przyrody i/lub parków krajobrazowych, obszar realizacji może obejmować również otulinę.

Ponadto, warunkiem uzyskania wsparcia dla projektów realizowanych na terenie parków krajobrazowych, jest uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze Parku Krajobrazowego.

3. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego

4. W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych
w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz na podstawie koncepcji inwestycyjnej.

5. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 394 750,00 PLN.

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.