5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostuInterreg Południowy Bałtyk

Termin konkursu

od 02.11.2020 do 16.12.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Interreg Południowy Bałtyk

Działanie

5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020
Al. Grunwaldzka 186 (Garnizon)
80-266 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Elektronicznie – za pomocą systemu SL2014. Szczegółowe informacje na ten temat są podane w ogłoszeniu o naborze.

Kto może składać wnioski?

Partner wiodący składa w imieniu całego partnerstwa wniosek o przedłużenie okresu realizacji projektu, w formie Formularza zmian. Szczegółowe wymogi, kto może być partnerem wiodącym zawarte są w rozdziale III pkt 2.1 Podręcznika Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie mogą otrzymać projekty, które wydłużą okres realizacji działań oraz poszerzą ich zakres i przyczynią się do zniwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19. Dodatkowe działania muszą być spójne z logiką interwencji projektu. Wydłużenie okresu realizacji projektu powinno przyczynić się do realizacji min. jednego z celów:

1. Poszerzenie zakresu projektu aby stworzyć wartość dodaną.
Typy możliwych działań nie są ograniczone i zależą od potrzeb określonych przez partnerów projektu. Propozycje działań projektowych mogą skupiać się na działaniach takich jak m.in.:

 • wzrost wartości docelowych wskaźników projektu odpowiednich dla grupy docelowej (np. wzrost liczby dostarczonych usług transgranicznych);
 • rozszerzenie działań projektowych na inne kraje lub regiony (nieuwzględnione w pierwotnym wniosku o dofinansowanie) – mogą być dodani dodatkowi partnerzy;
 • dodatkowe działania upowszechniające;
 • działania ukierunkowane na poprawę trwałości projektu;
 • działania w zakresie kapitalizacji działań, tworzenie synergii między projektami. 

2. Niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 na obszarze wsparcia:

 • wdrożenie działań przyczyniających się do adaptacji do zmian spowodowanych przez COVID-19 na obszarze programu oraz w dziedzinie realizacji projektu.  

3. Niwelowanie negatywnych skutków COVID-19 we wdrażanym projekcie:

 • poniesienie wydatków związanych z realizacją działań projektowych, które były zaplanowane, lecz zostały anulowane w związku z sytuacją pandemii COVID-19;
 • zmiany w działaniach projektowych związane z pandemią COVID-19;
 • wdrożenie nowych działań zastępujących zadania, które zostały odwołane z powodu COVID-19;
 • adaptacja działań projektowych do sytuacji pandemii COVID-19 np. zaplanowanie wydatków związanych ze spotkaniami online, które nie były wcześniej planowane;
 • zapewnienie odpowiedniego zarządzania finansowego, gdy projekt jest przedłużony ze względu na pandemię COVID-19 i dodatkowe koszty (np. koszty Kontroli I-ego Stopnia I kosztów personelu na wydłużony czas realizacji projektu), jeżeli nie mogą zostać sfinansowane w ramach pierwotnie planowanego budżetu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne:

 • dostarczenie kompletu dokumentów we właściwym formacie i w określonym czasie;
 • wypełnienie minimalnych wymagań dotyczących partnerstwa, kryteriów kwalifikowalności nowych partnerów, poziomu dofinansowania oraz harmonogramu planowanych działań. 

Kryteria merytoryczne/jakościowe:

 • kontekst wydłużenia okresu realizacji projektu (skuteczność proponowanych działań, spójność z celami projektu, logika harmonogramu projektu);
 • charakter współpracy;
 • wartość dodana wynikająca z wydłużenia projektu;stosunek nakład – rezultat (efekty projektu wynikające z dodatkowych środków w ramach budżetu).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania określany jest osobno dla każdego partnera w projekcie i zależny jest od kraju pochodzenia partnera.

Dla partnerów z Niemiec, Polski i Litwy – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych
Dla partnerów z Danii, Szwecji i państw trzecich – maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych 

Brak maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ok. 43 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regulamin konkursu

Zasady dotyczące naboru są dostępne w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zamiast wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca składa wniosek o zmiany w projekcie wraz z formularzem aplikacyjnym dla mini-naboru, formularzem budżetu dla mini-naboru oraz odpowiednimi załącznikami w formie skanu.

Lista i wzory dokumentów są dostępne w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie programu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa jest określona w rozdziale V pkt 5 Podręcznika Programu.

Wzór formularza skargowego znajduje się w pakiecie dokumentów opublikowanych w ogłoszeniu o naborze.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.