5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkichNr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-017/20

Termin konkursu

od 20.11.2020 do 30.11.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-017/20

Działanie

5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

 

 

Sposób składania wniosków

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go poprzez stronę www.pz.gov.pl (profil zaufany) za pomocą ważnego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie. Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020:http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego
 • Regulaminem naboru. Regulamin naboru udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich ww.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu:

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap II.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu naboru.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR - 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny może być zastąpiony środkami budżetu państwa na podstawie zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 781 158,95 PLN.

 

Regulamin konkursu

Regulamin Naboru (PDF 524 KB)

Załączniki do Regulaminu Naboru (ZIP 12 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek do dofinansowani (PDF 197 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o realizacji projektu własnego (ZIP 838 KB)

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2022 r.
 • Wspierana inwestycja ma uwzględniać dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).
 

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

e-mail: pi@podkarpackie.pl;telefoniczny: Pani Małgorzata Cebula, tel. 17 747 66 48, mail: m.cebula@podkarpackie.pl;

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.: 17 743 31 64, 17 743 31 61, 17 743 31 58, 17 743 31 57, 17 743 31 56, 17 743 31 59.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO WP 2014-2020 udziela Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53, mail: p.ciejka@podkarpackie.pl

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82; zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650; zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620; zapytaj@podkarpackie.pl 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080; zapytaj@podkarpackie.pl 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, 798 771 640; zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 86 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 zapytaj@podkarpackie.pl.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-v-infrastruktura-komunikacyjna

 

Linki

 

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.