5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich - Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17RPO Podkarpackiego

Termin konkursu

zakończony 22.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich - Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

 Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Kto może składać wnioski?

 Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosków jest Województwo Podkarpackie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów: 
1) Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73; 
2) Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984; 
3) Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załączniku nr 7.1 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny może być zastąpiony środkami budżetu państwa na podstawie zgody Ministerstwa Rozwoju.Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR (wkład UE) dla każdego projektu ustalona jest w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

52 535 346,50 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 370 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru (ZIP 9 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 191 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Realizacja zgłoszonych do naboru projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca grudnia 2018 r.Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

  • Pani Małgorzata Cebula, tel. 17 747 66 48
  • Pan Sebastian Lewandowski, tel. 17 747 63 20

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
  • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
  • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Linki

Ogłoszenie na stronie RPO WP na lata 2014-2020

Lokalny System Informatyczny RPO WP na lata 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.