5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich - Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18RPO Podkarpackiego

Termin konkursu

zakończony 6.07.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich - Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Następnie wniosek wysłany elektronicznie należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Uwaga!

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Instytucji Organizującej Nabór, a nie data jego nadania.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Regulamin naboru udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosków jest Województwo Podkarpackie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów:        

 • Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I;        
 • Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna – Etap II.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin.Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (link do pobrania)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość projektu
Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy

Maksymalna wartość projektu
Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
Zgodnie z zapisami SZOOP – 5 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
Zgodnie z zapisami SZOOP – załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR  - 85% wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny może być zastąpiony środkami budżetu państwa na podstawie zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR (wkład UE) dla każdego projektu ustalona jest w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

49 027 669,35 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 378 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru (ZIP 6 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 180 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 739 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Realizacja zgłoszonych do naboru projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie:
  1. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I - do końca grudnia 2019 r.   
  2. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna – Etap II – do końca grudnia 2018 r.       
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail: pi@podkarpackie.pl,        
 • telefoniczny: Pani Małgorzata Cebula – tel.17 747 66 48 Pani Maria Wojtoń – tel.17 747 63 20 lub        
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 106).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:

 • 17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska, p. Joanna Kocur),
 • 17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz, p. Anna Piwowar),
 • 17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko, p. Dominika Babiarz),
 • 17 747 69 90 (p. Anna Musiał, p. Kamil Hulinka).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka). 

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215, zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220, zapytaj@podkarpackie.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-v-infrastruktura-komunikacyjna

Linki

Ogłoszenie na stronie RPO WP na lata 2014-2020

Lokalny System Informatyczny RPO WP na lata 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.