5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkichNr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-012/18

Termin konkursu

zakończony 14.08.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-012/18

Działanie

5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl.

Następnie wniosek wysłany elektronicznie należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Uwaga! O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Instytucji Organizującej Nabór, a nie data jego nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020:
 • Regulaminem naboru. Regulamin naboru udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu:

 • Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina – etap I.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR - 85% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny może być zastąpiony środkami budżetu państwa na podstawie zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 897 466,41 PLN.

Regulamin konkursu

Ragulamin naboru (PDF 536 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru (ZIP 12 MB)

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF 279 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 180 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego (ZIP 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie – do końca grudnia 2018 r.Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:pi@podkarpackie.pl,
 • telefoniczny:
  Pani Małgorzata Cebula – tel.17 747 66 48
  Pani Maria Wojtoń – tel.17 747 63 20 lub
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 106).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:

 • 17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska, p. Joanna Kocur),
 • 17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz, p. Anna Piwowar),
 • 17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko, p. Dominika Babiarz),
 • 17 747 69 90 (p. Anna Musiał, p. Kamil Hulinka).

Linki

Lokalny System Informatyczny RPO WP 2014 - 2020

Ogłoszenie na stronie rpo.podkarpackie.pl

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.