5.1 Programy profilaktyczneWiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 31.12.2019 do 21.02.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 2 miesięcy.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia

Departament Oceny Inwestycji

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, w  ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub   
  2. medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę o instytutach badawczych lub   
  3. podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju (łącznie) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz leczenie szpitalne (zawierający w swojej strukturze Izbę Przyjęć i/lub SOR).

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe unormowania w tym zakresie określone są w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach projektu muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z realizacją programu profilaktycznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2019 r., określone w  regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych (PDF 681 KB)

Załącznik nr 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 883 KB)

Załącznik nr 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 5 MB)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Załącznik nr 4 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 359 KB)

Załącznik nr 5 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 970 KB)

Załącznik nr 6 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 453 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 454 KB)

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 461 KB)

Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 466 KB)

Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 221 KB)

Załącznik nr 11 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 475 KB)

Załącznik nr 12 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 791 KB)

Załącznik nr 13 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 684 KB)

Załącznik nr 14 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 657 KB)

Załącznik nr 15 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 276 KB)

Załącznik nr 16 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 294 KB)

Załącznik nr 17 - Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych (PDF 859 KB)

Załącznik nr 18 - Zestawienie stawek jednostkowych (PDF 285 KB)

Załącznik nr 19 - Minimalny zakres postanowień umowy o partnerstwie (PDF 628 KB)

Załącznik nr 20 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 493 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail:  uzaleznienia.POWER@mz.gov.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.