5.1 Transport drogowy

5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZITRPO Lubuskiego

Termin konkursu

od 12.11.2019 do 18.11.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

5.1 Transport drogowy

Poddziałanie

5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątkuw godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku – parter)

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego(LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku.

 

Sposób składania wniosków

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania wpolskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej. Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w niniejszym Wezwaniu.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w zakresie rozbudowy regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych, polegających na:- budowie1 i/lub modernizacji2 dróg wojewódzkich lub dróg o znaczeniu regionalnym, na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połączenie z siecią TEN-T, w tym inwestycje

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

uchwałą nr 142/KM RPO-L2020/2019 z dnia 29 października 2019 r., zmieniająca uchwałęnr 98/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnychi merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Montaż finansowy dla projektu w ramach niniejszego Wezwania:

21 896 000,00 PLN

środki pochodzące z EFRR, 1 050 000,00 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa;

Regulamin konkursu

Wezwanie (PDF 317 KB)

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki i oświadczenia  (ZIP 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku (ZIP 80 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Z uwagi na stosowanie trybu pozakonkursowego zapisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) nie mają zastosowania.

Pytania i odpowiedzi

RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście,pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departament Programów Regionalnych:Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 55)tel. 68 45 65 161, 190e-mail:a.ogorzalek@rpo.lubuskie.pl;m.szumacher@rpo.lubuskie.pl.

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:· e-mail: info@rpo.lubuskie.pl· telefoniczny: 68 45 65 521· osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 ZielonaGóra (pokój nr B.2, poziom „0”)

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

osobisty w siedzibie:
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.