5.2 Gospodarka odpadamiRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 21.07.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

5.2 Gospodarka odpadami

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2022 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
(Biuro Podawcze – parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać 30 czerwca 2021 r. do dnia 21 lipca 2021 r. (w godz. 08:00-15:00). Wnioski o dofinansowanie projektów za pomocą generatora wniosków można przesyłać do IOK w terminie od dnia 30 czerwca 2021 r. do dnia 21 lipca 2021 r. godz. 23:59. Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działanie V.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst,jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące zadania jst,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wskazane w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

 • inwestycje dotyczące zakładów zagospodarowania odpadów w zakresie wdrożenia technologii odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów w procesach innych niż składowanie
 • inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, tworzyw sztucznych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia;
 • inwestycje dotyczące infrastruktury służącej do recyklingu, sortowania, kompostowania odpadów;
 • inwestycje w zakresie infrastruktury służącej do zbiórki, przetwarzania odpadów niebezpiecznych;
 • kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów;
 • projekty z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z ich właściwym unieszkodliwieniem;
 • projekty związane z likwidacją tzw. dzikich wysypisk odpadów;
 • rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów komunalnych;
 • budowa składowisk odpadów azbestowych lub kwater przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania V.2 Gospodarka odpadami przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 85%.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 558 250,45 Euro (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt Euro czterdzieści pięć eurocenty), tj. 39 071 836,61 PLN (kurs Euro = 4,5654 PLN z dnia 29.04.2021 r.).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 692 263,00 Euro tj. 40 777 288,89 PLN (kurs Euro = 4,2072 PLN z dnia 28.03.2018 r.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:
a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj. IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO)
b) dane Wnioskodawcy;
c) numer wniosku o dofinansowanie;
d) wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
e) wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.
Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

 • projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania V.2 Gospodarka odpadami informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.