5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-TInfrastruktura i Środowisko

Termin konkursu

od 01.09.2021 do 30.09.2021

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

Infrastruktura i Środowisko

Działanie

5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2022

Miejsce składania wniosków

Adres siedziby CUPT: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie i liczbie określonej w Regulaminie Konkursu w terminie od 1 września 2021 roku do 30 września 2021 roku w formie pisemnej wraz z wersją elektroniczną: osobiście albo przez posłańca (z możliwością otrzymania na miejscu potwierdzenia wpływu wniosku opatrzonego podpisem i datą), przesyłką kurierską w kancelarii siedziby CUPT w dni robocze w godzinach pracy urzędu (815-1615) albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej przez ePUAP.

Kto może składać wnioski?

a)   przewoźnicy kolejowi w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym,

b)   dysponenci w rozumieniu art. 4 pkt 6b ustawy o transporcie kolejowym,

– mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych, dostępne są na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs www.cupt.gov.pl, w zakładce Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 5.2. - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż kwota niezbędna do pokrycia różnicy kosztów między pierwszym dostosowaniem wagonu towarowego do zamontowania i zamontowaniem w nim kompozytowych wstawek hamulcowych a kosztem wyposażenia wagonu towarowego w żeliwne wstawki hamulcowe.   

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 200 000 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 5.2/1/21 (DOC 453 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 407 KB)

Załączniki do wzoru WoD (ZIP 144 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 113 KB)

Załączniki do wzoru UoD (ZIP 7 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest jest wnoszony do IZ za pośrednictwem IOK.

Więcej informacji § 7 Procedura odwoławcza - Regulamin Konkursu Nr POIiŚ.5.2/1/21 (DOC 453 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: cichehamulce@cupt.gov.pl oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami na nie będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl w zakładce FAQ. 

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 15 września 2021 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

Linki

https://cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-kolej-miejska-infrastruktura/nabor-wnioskow/5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t#zalaczniki

https://cupt.gov.pl/aktualnosci/2174-ogloszenie-konkursu-news

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.