5.2 System transportu kolejowego

5.2.1 System transportu kolejowego – konkursy horyzontalneRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 17.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

5.2 System transportu kolejowego

Poddziałanie

5.2.1 System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2021 r. IOK zastrzega sobie możliwość zmiany rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. 

Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy.  

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:od godz. 8:00 dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 15:00 dnia 17 sierpnia 2020 r. Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji. 

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. 

Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy.  

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR. Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.  Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.   

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.  Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie. W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • zarządcy infrastruktury (w tym dworcowej) lub przewoźnicy kolejowi zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789 ze zmianami).

W ramach konkursu o dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty:

 • które zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych;
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
 • karane na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • karane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest realizowany na terenie Województwa Dolnośląskiego za wyjątkiem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ i ZIT AW typ projektu określony dla Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.1 System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne, Osi Priorytetowej 5 Transport, tj.:

Typ 5.2 B:

istotne w skali regionalnego systemu transportu kolejowego inwestycje punktowe przeznaczone do obsługi transportu pasażerskiego lub towarowego, w tym zapewniające wzrost efektywności zarządzania przewozami kolejowymi oraz podnoszące standard obsługi klientów korzystających z usług kolejowych, także w ramach kolei aglomeracyjnej. 

Zgodnie z założeniami planu transportowego połączenia (linie komunikacyjne) o charakterze wojewódzkim w obszarze aglomeracyjnym pełnią także rolę połączeń o charakterze aglomeracyjnym. 

Przez inwestycje punktowe należy rozumieć:

 • dworce/stacje kolejowe,
 • bazy kolejowe (infrastruktura związana z bieżącą obsługą i naprawami taboru np. miejsca postojowe taboru, hale taborowe, hale warsztatowo-taborowe, zaplecze techniczne),
 • bocznice/centra przeładunkowe.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789) art. 4. pkt 8a) dworzec kolejowy to usytuowany na obszarze kolejowym obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych do obsługi podróżnych lub usług towarzyszących tej obsłudze, który może również obejmować urządzenia do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów.

Przez usługi towarzyszące obsłudze podróżnych należy rozumieć :

 • kasy biletowe;
 • system sprzedaży biletów,
 • tablice informacji pasażerskiej,
 • infomaty i bezpłatny dostęp do Internetu,
 • miejsce/a przeznaczone dla osób podróżujących z małymi dziećmi,
 • punkt informacyjny dot. komunikacji publicznej,
 • poczekalnia (dzienna/nocna),
 • przechowalnia bagażu/ skrytki bagażowe,
 • punkty gastronomiczne i/lub prasowe.
 • toalety,  

Projekty powinny być zgodne z dokumentem pod nazwą „Plan wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego” przygotowanym w ramach spełnienia warunku ex-ante. Dokument ten stanowi integralną część Regionalnej Polityki Transportowej Województwa Dolnośląskiego.  

Preferowane będą projekty:

 • skutkujące długotrwałą poprawą stanu technicznego;
 • dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku przewozów (np. wzrost dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacja peronów) oraz pasażerów (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
 • zakładające działania zwiększające bezpieczeństwo na liniach kolejowych;
 • zakładające działania wpływające pozytywnie na efektywność środowiskową. 

Niekwalifikowalne będą:

 • wydatki na remont i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej;
 • wydatki na infrastrukturę poza obszarem dworca lub przystanku kolejowego, która nie służy bezpośrednio podróżnym korzystającym z połączeń kolejowych na linii, którą obsługuje dworzec lub przystanek kolejowy (nie dotyczy bazy kolejowej, bocznic/centrów przeładunkowych);
 • Wydatki związane z przedsięwzięciami związane z podniesieniem bezpieczeństwa przekraczające 25% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie;
 • Wydatki przeznaczone np. na bazę noclegową, usługi SPA, fryzjer, apteka, kantor, punkty informacji turystycznej, punkt pocztowy i inne usługi wielobranżowe niezwiązane z celem projektu. 

Dofinansowanie nie może być przyznane na projekt zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, tj. fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem IOK wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. 

Lokalizacja w odniesieniu do sieci TEN-T: przez linię doprowadzającą ruch bezpośrednio do sieci TEN-T należy rozumieć linię kolejową, która łączy się w sposób bezpośredni z linią znajdująca się w sieci TEN-T tj. zakładając, że linia kolejowa A jest linią znajdująca się w sieci TEN-T a linia kolejowa B nie znajduje się w tej sieci, to jako bezpośrednie połączenie należy rozumieć sytuację, gdy linia kolejowa B połączy się z linią kolejową A bez udziału linii o innych numerach.  

W przypadku bazy kolejowej, bocznic/centów przeładunkowych, które z założenia nie będą (gdyż jest to niemożliwe) znajdować się bezpośrednio na linii (torze) kolejowej w sieci TEN-T:jeżeli projekt dotyczy bazy kolejowej, bocznicy/centrum przeładunkowego, która zlokalizowana jest na terenie przez który przebiega linia znajdująca się w sieci TEN-T a baza kolejowa, bocznica/centrum przeładunkowe bezpośrednio łączy się z tą linią to należy uznać, że inwestycja znajduje się w sieci TEN-T. Mapa obrazująca linie w sieci TEN-T – rysunek nr 6 Planowane inwestycje kolejowe w województwie dolnośląskim  w latach 2014 – 2023 w „Planie wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego” dostępna na stronie http://bip.irt.wroc.pl/article/przyjecie-planu-inwestycji-transportowych-o-znaczeniu-regionalnym-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-realizowanych-ze-srodkow-efrr-2014-2020-1, która została przygotowana na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013R1315 

Dofinansowanie nie może być przyznane na projekt zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, tj. fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem IOK wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu).

Sfinansowana w ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób z niepełnosprawnościami oraz być zgodna z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” zwłaszcza w zakresie stosowania standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że jego któryś z produktów projektu ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taką deklarację wraz z uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie. Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w  ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020” oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce [Dowiedz się więcej o Programie] -> [Poznaj Fundusze Europejskie bez barier] znajdującej się na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/, w tym Poradnikiem opublikowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Ponadto zwraca się uwagę, że obowiązują również nowe przepisy prawa krajowego w zakresie dostępności, tj. ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która nakłada obowiązek spełnienia przez podmioty publiczne wymagań w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych zgodnie z wymogami zawartymi w ust. 1 art. 5 .

Przedmiotowa ustawa odwołuje się do standardów WCAG 2.1 AA i rozszerza wymagania zawarte w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020”, będące załącznikiem nr 2 do ww. wytycznych (standardy te dotyczyły WCAG 2.0 AA).

Ponadto obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi, która nakłada również inne obowiązki skierowane przede wszystkim do podmiotów sektora finansów publicznych dotyczące m.in. dostępności architektonicznej. Wymienione minimalne wymogi stanowią uzupełnienie wymogów stawianych w załączniku nr 2 do „Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. „Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późn. zm., zamieszczone są na internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektów nie generujących dochodu – 85%;
 • w przypadku projektów generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%
 • w przypadku projektu objętego pomocą publiczną/pomocą de minimis/rekompensatą – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej/pomocy de minimis/rekompensaty ale nie więcej niż 85%;

W żadnym wypadku dofinansowanie nie może przekroczyć 85%. W przypadku gdy zachodzi konieczność wyliczania rekompensaty i luki finansowej (zbieg limitów rekompensaty i luki) należy wybrać niższy poziom dofinansowania. (Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, pkt 141 - 142). 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 7 000 000 EUR, tj. 30 969 400 PLN (zgodnie z obowiązującym w czerwcu 2020 r. kursem, tj. 1 EUR = 4,4242 PLN).

Ze względu na kurs euro kwota dostępnej alokacji może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów, tj. rozstrzygnięcia konkursu (wyboru do dofinansowania).Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu również ze względu na wybór w ramach Działania projektów do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie w trakcie trwania naboru (poprzez zmianę Regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu –  z uwzględnieniem możliwości dofinansowania kolejnych projektów na liście według liczby otrzymanych punktów, zgodnie z zasadą równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Regulamin konkursu 5.2.1

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Lista wskaźników

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Lista sprawdzająca

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/. 

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która zamieszczona jest również na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru).

Wzór wniosku o dofinansowanie

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA v.14

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA v.14_(wersja śledź zmiany)

Deklaracja Natura 2000

Formularz - pomoc de minimis dla usług w ogólnym interesie gosp.

Formularz - pomoc de minimis

Formularz - pomoc inna niż w rolnictwie, rybołótswie, de minimis

Formularz - wklad niepieniężny (częściowo z PP)

Formularz - wkład niepieniężny (bez PP)

Formularz - wkład niepieniężny (z PP)

Oswiadczenie VAT - Wnioskodawca

Oświadczenie - pomoc de minimis

Oświadczenie o braku pomocy publicznej, de minimis

Oświadczenie VAT - Partner

Oświadczenie VAT - Podmiot realizujący

Oświadczenie-analiza-OOŚ-z-instrukcją

Pelnomocnictwo

Pomoc publiczna - informacje dodatkowe (UOKiK)

Poziom wsparcia - projekty partnerskie

Wzór umowy o dofinansowanie

„Wzór umowy o dofinansowanie projektu” wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru). 

IOK zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy o dofinansowanie. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana Wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem uzyskania przez IOK z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych. Przedmiotowy warunek dotyczy również Partnerów Wnioskodawcy.

 

Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver 22

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw_v22

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa v22

Załącznik nr 2Harmonogram zamówień dla Projektu ver 19

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności_ ver 19

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu_ ver 19

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji_ ver 19

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 21

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 21

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 21

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji_v20

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność _v21

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR_v22

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR_ grudzień 17

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu ver 19

Załącznik nr 15 Zasady kwalifikowalności (46-54)_v22

Załącznik nr 16 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń_ver 19

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez  adres mailowy: pife@dolnyslask.pl 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/(w zakładce dotyczącej niniejszego naboru) w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Linki

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-05-02-01-iz-00-02-398-20-dla-poddzialania-5-2-1-system-transportu-kolejowego-konkursy-horyzontalne/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.