5.4 Zdrowie na rynku pracy

5.4.2 Zdrowie na rynku pracyRPO Pomorskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 24.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Pomorskiego

Działanie

5.4 Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie

5.4.2 Zdrowie na rynku pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do lipca 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:        

w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45)

lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu. (DOCX 359 KB)

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1)  publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

2)  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3)  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)  organizacje pozarządowe,

5)  organizacje przedsiębiorców,

6)  przedsiębiorcy,

7)  instytucje edukacyjne,

8)  szkoły wyższe,

9)   podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne. 

Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem[1]).

[1]Przez płatnika należy rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia albo podmiot (następcę prawnego) zastępującego go w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej,  realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym (tj. programem polityki zdrowotnej zgodnie z art. 5 pkt 29 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938), opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w szczególności obejmującym:

a)    profilaktykę i diagnostykę w zakresie chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, tj. choroby diabetologiczne,

b)   promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), obejmującą m.in.:          

i.          akcje profilaktyczne,        

ii.          akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Interwencja w ramach projektu musi być zgodna z zakresem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2 (załącznik nr 4 do regulaminu konkursu) oraz spełniać wymagania określone w Standardach realizacji wsparcia w ramach Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy RPO WP 2014-2020 (załącznik nr 3 do regulaminu). 

W ramach konkursu dopuszczalna jest realizacja projektu wyłącznie na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem obszarów objętych wsparciem w ramach Poddziałania 5.4.1. – Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT, wymienionych w Regulaminie konkursu. 

W celu uniknięcia rozproszenia działań zaplanowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2, oraz zapewnienia ich spójności, kompleksowości i efektywności, do dofinansowania wybrany zostanie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (7Z 3 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 95%, w tym:

85% środki EFS;

10% krajowy wkład publiczny - budżet państwa.

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi minimalnie 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Uwaga: Wkład własny beneficjenta powinien być ustalony zgodnie z wymogami dotyczącymi pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

4 277 050,81[1] PLN, w tym:   

3 826 834,94 PLN środki EFS;  

   450 215,87 PLN krajowy wkład publiczny - budżet państwa

[1]Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,2432 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 359 KB) 

Załączniki do regulaminu konkursu (7Z 3 MB) 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 224 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOC 410 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu. (DOCX 359 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.  

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.euw zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.  

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi. 

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Linki

Link do naboru konkursu nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-003/17 na stronie RPO Pomorskie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.