5.5 Ochrona powietrzaRPO Opolskiego

Termin konkursu

od 28.09.2020 do 30.10.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Opolskiego

Działanie

5.5 Ochrona powietrza

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2021

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna (na Ostrówku)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

-        elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);

-        papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) (DOCX 1 MB).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;

-        jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO  2014-2020 tj.:

1)      Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.

2)      Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia dotyczyć będą:

-        budynków jednorodzinnych,

-        budynków wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty,

-        budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy,

-        budynków użyteczności publicznej[1].

[1] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).  Z wykluczeniem budynków instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 7 (DOCX 327 KB) do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

-        projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty:

34%

-        projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy:

63%

projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014 - 2020 dla naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza  pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie 29 000 000.00 PLN.

Podział alokacji na obszary wsparcia: 

  • budynki jednorodzinne, wielorodzinne zarządzane przez wspólnoty 5 000 000.00 PLN 
  • budynki użyteczności publicznej 16 000 000.00 PLN
  • budynki i lokale mieszkalne stanowiące zasób gminy 8 000 000.00 PLN

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy, limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wersja 2 (DOCX 142 KB)

Wykaz zmian (DOCX 69 KB) 

Załączniki do Regulaminu konkursu

Archiwum

Regulamin konkursu (DOCX 143 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 9 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. Ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. Ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej.  Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.       

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) oraz w art. 18 ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

-    E – maila:info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

-    Telefonu:515 237 525, 571 490 904, 539 651 840 oraz 77 54 16 247

-    Faksu:77 54 16 567

Linki

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Panel Wnioskodawcy

                  

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.