6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty realizowane przez PSZRPO Wielkopolskiego

Termin konkursu

od 15.03.2019 do 05.04.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Wielkopolskiego

Działanie

6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty realizowane przez PSZ

Termin rozstrzygnięcia konkursu

n/d

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy należy przesłać w dwóch formach (pamiętając o zachowaniu tożsamości obu wersji):
a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) (lsi.wielkopolskie.pl)
oraz
b) w formie papierowej – osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Punkt Informacyjny, ul. Szyperska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30
lub wysłać pocztą bądź przesyłką kurierską.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 15 marca 2019 r. od godz. 7:30 do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30.

Przygotowywanie wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 15.03.2019 r.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę przesłania wniosku w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+).

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wersji papierowej wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020LSI 2014+ (LSI 2014+). W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

Przed złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+).

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z rejonu województwa wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu pozakonkursowego PUP dotyczy okresu od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
  - identyfikacja potrzeb osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  - kontynuacja nauki dla osób po 29 roku życia, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy
  - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży
  - wsparcie zatrudnienia osób po 29 roku życia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
  - wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług
  - wsparcie mobilności geograficznej dla osób po 29 roku życia, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu
 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
  - niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne po 29 roku życia w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usług
 • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
  - wsparcie osób po 29 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Zasadach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PDF 648 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85% (środki UE) + 15% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach WRPO:

 • realizowanych w 2019 r. wynosi 41 463 299,00 zł
 • realizowanych w 2020 r. wynosi 48 011 037,00 zł.

Należy mieć na uwadze, iż kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach nowych projektów Powiatowych Urzędów Pracy z 2019 r. (realizowanych w ramach niniejszego naboru) powinna być pomniejszona o kwotę środków Funduszu Pracy z limitu na 2019 rok zakontraktowaną w projektach PUP z 2018 r. w ramach WRPO 2014+.

Wniosek o dofinansowanie projektu Powiatowego Urzędu Pracy składany za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) będzie obejmował jedynie wydatki podlegające rozliczeniu z Komisją Europejską, co oznacza, że w przypadku form wsparcia takich jak: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wydatki są pomniejszone o wartość podatku VAT (kwota netto).

Powiatowy Urząd Pracy jest zobligowany do przekazania pisemnie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w momencie przekazywania wniosku o dofinansowanie projektu Powiatowego Urzędu Pracy, informacji o wysokości planowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie podatku VAT, o którym mowa powyżej. Informacja ta nie jest uwzględniana w treści wniosku o dofinansowanie projektu Powiatowego Urzędu Pracy. Wysokość środków na podatek VAT musi być przedstawiona w podziale na lata realizacji projektu.

W celu umożliwiania weryfikacji poprawności zaplanowanych wydatków należy uzupełnić tabelę dotyczącą środków przeznaczonych na projekt Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w tym wartość podatku VAT.

Regulamin konkursu

Zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  (PDF 648 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 541 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

w przygotowaniu

Inne dokumenty:
Załącznik nr 1 Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów 2019/2020 (PDF 128 KB)
Załącznik nr 2 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 541 KB)
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach WRPO na lata 2014-2020  (PDF 583 KB)
Załącznik nr 4 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS (PDF 299 KB)
Załącznik nr 5 Typy projektów dla Działania 6.1 WRPO 2014+ (PDF 187 KB)
Załącznik nr 6 Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy  (PDF 133 KB)
Załącznik nr 7 Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (PDF 197 KB)
Załącznik nr 8 Deklaracja poufności dla oceniającego  (PDF 136 KB)
Załącznik nr 9 Oświadczenie pracownika ION o bezstronności (PDF 146 KB)
Załącznik nr 10 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (PDF 203 KB)
Załącznik nr 11 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach WRPO 2014+ (PDF 309 KB)
Załącznik nr 12 Minimalny zakres uchwały Rady Powiatu/Rady Miasta, zatwierdzającej do realizacji projekt realizowany w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (PDF 139 KB)
Załącznik nr 13 Minimalny zakres uchwały Zarządu Powiatu/Rady Miasta, w sprawie udzielenia Dyrektorowi PUP upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (PDF 188 KB)
Załącznik nr 14 Komentarz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku  (PDF 266 KB)
Załącznik nr 14a Przykład dot. projektu PUP (PDF 98 KB)
Załącznik nr 14b Przykład dot. projektu PUP – koszty zarządzania w ramach projektu PUP (PDF 86 KB)
Załącznik nr 14c Przykład dot. projektu PUP – koszty zarządzania poza projektem PUP (PDF 85 KB)
Załącznik nr 15 Tabela dotycząca środków przeznaczonych na projekt EFS, w tym wartość podatku VAT (PDF 121 KB)
Załącznik nr 15 Tabela dotycząca środków przeznaczonych na projekt EFS, w tym wartość podatku VAT (XLSX 13 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres infoefs@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 846 38 23 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, tel. 61 846 38 23.
Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").

Linki

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.