6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracyRPO Lubuskiego

Termin konkursu

zakończony 19.02.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

19.03.2021

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15

65-036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć w Lokalnym Systemie Informatycznym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (Systemie LSI2020). System LSI2020 dostępny jest pod adresem https://lsi.rpo.lubuskie.pl

Należy dostarczyć dwie jednobrzmiące wersje papierowe wniosku o dofinansowanie (oryginał + poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia albo dwa oryginały) wraz z załącznikami do siedziby WUP w Zielonej Górze.

Kto może składać wnioski?

Powiaty – powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 6.1 RPO mogą być realizowane następujące typy projektów (operacji):

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):

a) identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

b) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

a) nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),

b) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

a) nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,

b) wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej: a) wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,

b) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

a) niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w wezwaniu do złożenia wniosków.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wartość projektu została określona dla każdego Urzędu odrębną decyzją.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 188 566,00 zł

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosków powiatowych urzędów pracy dostępne są w wezwaniu do złożenia wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w załączniku nr 1 do wezwania do złożenia wniosków.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest w załączniku nr 6 do wezwania do złożenia wniosków.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru można kierować osobiście, pisemnie lub telefonicznie do:

- Krzysztofa Rychłego, głównego specjalisty w Wydziale Zarządzania RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 w Zielonej Górze, 

- na adres e-mail: k.rychly@wup.zgora.pl, 

- pod numer telefonu: 68 456 56 26.

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca RPO – Lubuskie 2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.