6.1 Aktywna integracja

6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowaRPO Pomorskiego

Termin konkursu

od 30.11.2017 do 31.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Pomorskiego

Działanie

6.1 Aktywna integracja

Poddziałanie

6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. Następnie wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1)      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2)      związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3)      instytucje pomocy i integracji społecznej,

4)      podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej,

5)      instytucje resocjalizacyjne,

6)      instytucje opiekuńczo-wychowawcze,

7)      instytucje rynku pracy,

8)      związki zawodowe,

9)      organizacje pozarządowe, 

10)   podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,

11)   instytucje edukacyjne, 

12)   szkoły wyższe, 

13)   instytucje kultury,

14)   kluby sportowe, 

15)   ROT/LOT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:        

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)        społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:                          

i.        poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,                         

ii.        warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,                       

iii.        poradnictwo prawne i obywatelskie,                       

iv.        wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),                        

v.        pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,  

b)        zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:                        

i.          kursy, szkolenia,                       

ii.          poradnictwo zawodowe,                     

iii.          pośrednictwo pracy,                     

iv.          staże,                      

v.          zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,                     

vi.          subsydiowane zatrudnienie,                   

vii.          usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c)         edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.:                      

i.            skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,                       

ii.          zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,                     

iii.          usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).        

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

a)        tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,

b)        wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.        

3. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a)        wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,

b)        wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.

4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (DOCX 371 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest gmina albo powiat, a podmiotem realizującym projekt jest jednostka organizacyjna wnioskodawcy, tj. odpowiednio OPS albo PCPR:

a)      poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu,

b)      wymagany wkład własny beneficjenta do projektu, wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.2)     

2. W każdym innym przypadku, niż wymieniony w pkt 1):

a)      poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

-        85% środki EFS,

-        10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa,

b) wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 28 917 105,88 [1] PLN, w tym:

1)      środki EFS w wysokości 25 873 200,00 PLN,

2)      krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 3 043 905,88 PLN.

[1]Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,3122PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 19.12.2017  (DOCX 371 KB)

Zmiana dotyczy jedynie terminu wydłużenia naboru wnisków.  Załączniki nie ulegają zmianie. 

Rejestr zmian z dnia 19.12.2017 (DOCX 119 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (7Z 3 MB)

Wersje archiwalne 

Regulamin konkursu (DOCX 371 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 224 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOC 417 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie - ryczałt  (DOC 424 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu. (DOCX 371 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieszczać będziemy w zakładce pytania i odpowiedzi

Informacje na temat planowanych spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań Instytucja Ogłaszająca Konkurs zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Instytucja Ogłaszająca Konkursnie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację przez wnioskodawców udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacje udzielane są za pomocą poczty elektronicznej: gwa.pomoc@pomorskie.eu.

Linki

Link do naboru konkursu nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 na stronie RPO Pomorskie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.