6.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kulturyRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 22.03.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

6.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie

6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2021

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź
(Biuro podawcze – parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 - 2020 w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków.

Jednocześnie wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować w 1 egzemplarzu i wraz z załącznikami (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 14 Regulaminu Konkursu).Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są podmioty wskazane w pkt. 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014 - 2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu Konkursu.

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub do nadania im takich funkcji. Możliwa jest odbudowa części zabytku, która obejmuje maksymalnie 30% kubatury stanu docelowego odbudowywanego budynku. W ramach w/w typu wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane następujące przedsięwzięcia:
  - zakup wyposażenia niezbędnego do zachowania pełnionych funkcji kulturalnych lub nadania funkcji kulturalnych,
  - prace polegające na zagospodarowaniu otoczenia wokół zabytku (jeżeli to otoczenie jest wpisane do rejestru zabytków),
  - konserwacja i restauracja zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, w tym przede wszystkim muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów,
  - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury oraz digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnienie,
  - ochrona zabytku przed zagrożeniami (w szczególności w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych).
 2. Roboty budowlane w obiektach instytucji kultury (z wyłączeniem budowy nowego budynku w określonym miejscu oraz odbudowy), zakup wyposażenia dla instytucji kultury. W ramach w/w typu wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane następujące przedsięwzięcia:
  - konserwacja i restauracja zabytków ruchomych, w tym przede wszystkim muzealiów, starodruków, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów, księgozbiorów,
  - ochrona zasobów przed zagrożeniami (w szczególności w zakresie zabezpieczeń np. przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych),
  - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnianie.

Projekty wsparte w ramach poddziałania muszą wynikać z przeprowadzonej analizy popytu, wskazującej, że ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia trwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, szczególnie w aspekcie wpływu projektu na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, oraz na całoroczną aktywność gospodarczą. Ponadto, dofinansowana w działaniu infrastruktura będzie wykorzystana i zagospodarowana zgodnie z celem niniejszego działania, stanowiąc uzupełnienie dla działań finansowanych z EFS.

Projekty wsparte w ramach działania muszą być zgodne z Programem rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020.

Wszystkie projekty w ramach działania, w zależności od swojego zakresu, muszą uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami (np. dostosowanie infrastruktury, adekwatne wyposażenie, portale internetowe).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014 - 2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014 - 2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 2 047 106,52 Euro (słownie: dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sto sześć Euro, pięćdziesiąt dwa Eurocenty), w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 927 636,52 Euro (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć Euro, pięćdziesiąt dwa Eurocenty), tj. 8 783 275,82 PLN (kurs EUR = 4,5565 PLN z dnia 30 grudnia 2020 r.) oraz z Budżetu Państwa 119 470,00 Euro (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt Euro), tj. 517 472,36 PLN (kurs EUR = 4,3314 PLN z dnia 30 grudnia 2020 r.).

W przypadku projektów rewitalizacyjnych dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020:

 • oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
 • oznaczenie Wnioskodawcy;
 • numer wniosku o dofinansowanie;
 • wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 • wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 • podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

 • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów, umożliwiającą wybranie go do dofinansowania, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wskazana w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury informacji i wyjaśnień (drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail) udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są w serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego w zakładce "Często zadawane pytania" .

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt