6.1 Infrastruktura kultury

6.1.1 Dziedzictwo kulturoweRPO Warmińsko-mazurskiego

Termin konkursu

od 31.10.2017 do 31.12.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Warmińsko-mazurskiego

Działanie

6.1 Infrastruktura kultury

Poddziałanie

6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

  • Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w 

Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101

lub

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach 8:00–16:00 i od wtorku do piątku w godzinach 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w wezwaniu – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS 2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS 2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS 2 należy wysłać najpóźniej w terminie określonym w wezwaniu Instytucji Organizującej Nabór, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS 2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w poniedziałki w godzinach 8:00–16:00 i od wtorku do piątku w godzinach 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę, którym w przedmiotowym naborze jest gmina Nidzica.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

- Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie) obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);

- Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu form ich wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);

- Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;

- Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek (rozumiane jako obszary miejskie o ludności poniżej 50 000) i wsi (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie).

  • Interwencja obejmie również uzgodnione elementy przedsięwzięć, zawartych w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW.
  • Preferowane do dofinansowania będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 947 959,12 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu konkursu i oceny

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,
tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu,
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. 89 521 96 44, 89 521 96 92, 89 521 93 80, 89 521 96 57, 89 521 96 48 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.kultura@warmia.mazury.pl

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją naboru

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.