6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (TYP A Budowaremont

Termin konkursu

od 15.01.2018 do 17.04.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

remont

Działanie

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Poddziałanie

6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (TYP A Budowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie

od godz. 8.00 dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 dnia 17 kwietnia 2018 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 17 kwietnia 2018 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW mieszczącego się pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:

- Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem

- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr

- Tytuł projektu

- Numer wniosku o dofinansowanie

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IPAW nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Forma składania wniosków określona w tym pkt Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • domy pomocy społecznej;
 • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy*;
 • ośrodki wsparcia;
 • placówki wsparcia dziennego
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką osób starszych/przewlekle chorych/niepełnosprawnych*.

*Poprzez podmioty rozumiane są wszystkie podmioty, które na podstawie właściwych ustaw świadczą/będą świadczyć wymienione w typach projektów usługi i dzięki realizacji projektu uzyskają status podmiotu prowadzącego.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, jeśli jest osobą fizyczną, musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Informacja w zakresie formy prawnej i działalności podmiotu, w tym w szczególności w zakresie posiadania bądź uzyskania (jeśli dotyczy i jest to dopuszczalne wymogami konkursu) właściwego dokumentu potwierdzającego status podmiotu prowadzącego powinna zostać zawarta w Koncepcji funkcjonowania placówki.  

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał na dzień podpisania umowy statusu podmiotu prowadzącego,  zobowiązany będzie do dostarczenia właściwego dokumentu potwierdzającego posiadanie takiego statusu niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później, niż do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu, pod rygorem rozwiązania umowy.

Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty uprawnione na podstawie właściwego tytułu prawnego do prowadzenia określonego rodzaju działalności zgodnie z wymaganiami i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

Przez dokument potwierdzający posiadanie statusu podmiotu prowadzącego należy rozumieć wpis do właściwego rejestru/wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/statut/inny dokument potwierdzający status podmiotu prowadzącego zgodnie z właściwymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest następujący typ projektów określony w ramach Osi priorytetowej 6 RPO WD dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Poddziałania 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW

A  Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług, m.in.: 

 • ośrodków wsparcia, 
 • rodzinnych domów pomocy, 
 • placówek wsparcia dziennego, 
 • placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np.: Centrów Integracji Społecznej (CIS), Zakładów Aktywizacji Zawodowej (ZAZ), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), 
 • związanej ze wsparciem pieczy zastępczej:

a) rodzinnej, tj. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka,

b) instytucjonalnej tj.: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjny ośrodek preadopcyjny, 

 • noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dla określonych powyżej typów projektów zakłada się również inwestycje, w wyniku których powstanie infrastruktura na potrzeby funkcjonowania ww. placówek (np. w wyniku adaptacji istniejących budynków do nowej funkcji).

Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą być realizowane tylko w placówkach, w których maksymalna liczba miejsc jest nie większa niż 14. W pozostałych placówkach całodobowego pobytu i opieki maksymalna liczba miejsc nie może być większa niż 30.

Wskazane limity pozwalają wykluczyć wsparcie infrastruktury opieki instytucjonalnej w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020” z dnia 9 stycznia 2018 r. wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt dotyczyć ma finansowania infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej.

Usługi muszą być świadczone w sposób określony w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” z dnia 9 stycznia 2018 r.

***

 • Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:

a)   zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;

b)   umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;

c)    zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;

d)   gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należą w szczególności:

i)          usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

ii)        usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

iii)      usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30;

iv)      usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30;

v)        usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

vi)      usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

-     praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,  terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,  pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;

-     pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej;

-     pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;

vii)    rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci (w razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci -maksymalnie 10), a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

viii)  usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

ix)      usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie większa niż 12.

 • Opieka instytucjonalna – usługi świadczone:

a)   w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób lub w której:

i)          usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);

ii)        wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców;

iii)      mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki;

iv)      mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem;

b)   w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) powyżej 14 osób.

***

Budowa nowych obiektów będzie możliwa w uzasadnionych przypadkach, jeśli zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób lub jest nieuzasadnione ekonomicznie (weryfikacji podlegać będzie, czy remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącego obiektu na terenie realizacji projektu nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie). Uzasadnienie budowy nowego obiektu powinno mieć odzwierciedlenie w konkretnej analizie demograficznej lub potwierdzenie w danych statystycznych i uwzględniać aspekt terytorialnego nasilenia problemów wykluczenia społecznego w ujęciu terytorialnym.

Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.

Wydatki na zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę będą możliwe do 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych.

Wszystkie projekty powinny uwzględniać dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeżeli budynek, w którym realizowany będzie projekt,  już jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wtedy należy to opisać szczegółowo we wniosku o dofinansowanie wskazując jakie konkretne udogodnienia w danym budynku się znajdują. W przypadku, gdy w projekcie nie będą realizowane żadne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (ponieważ budynek już jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) należy we wniosku o dofinansowanie wskazać wpływ neutralny na zasadę niedyskryminacji.

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dot. osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy zapoznać się z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce Poznaj Fundusze Europejskie bez barier znajdującej się na stronie internetowej RPO WD (http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/). Na szczególną uwagę na tej stronie zasługuje Poradnik opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju "Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami".

Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać powiązanie z realizacją celów RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego ze środków EFS.

Każdy projekt musi zakładać wsparcie infrastruktury w powiązaniu z procesem integracji społecznej lub aktywizacji społeczno-zawodowej (tj. właściwym zindywidualizowanym i kompleksowym programem, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w przypadku noclegowni i domów dla bezdomnych w powiązaniu z programem wychodzenia z bezdomności, rozumianym jako wszelkie działania o charakterze aktywizującym zmierzające do wyprowadzania z bezdomności konkretnych osób i grup społecznych korzystających ze wspieranej w projekcie infrastruktury), co wynikać ma z przedstawionej Koncepcji funkcjonowania placówki.

Koncepcja funkcjonowania placówki jest zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji i stanowić będzie obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. Powinna zawierać dane dotyczące podmiotu –  w zakresie formy prawnej i działalności podmiotu, w tym w szczególności informację w zakresie posiadania bądź uzyskania (jeśli dotyczy i jest to dopuszczalne wymogami konkursu) właściwego dokumentu potwierdzającego status podmiotu prowadzącego.

Poprzez właściwy dokument potwierdzający status podmiotu prowadzącego należy rozumieć wpis do właściwego rejestru/wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/statut/inny dokument potwierdzający status podmiotu prowadzącego zgodnie z właściwymi przepisami.

Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty uprawnione na podstawie właściwego tytułu prawnego do prowadzenia określonego rodzaju działalności zgodnie z wymaganiami i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

Koncepcja funkcjonowania placówki musi być oddzielna dla każdej tworzonej placówki i zawierać co najmniej:

 • analizę potrzeb oraz analizę trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (uwzględnienie aspektu nasilenia problemów wykluczenia społecznego w ujęciu terytorialnym);
 • opis planowanych grup docelowych i ich potrzeb;
 • plan działania, sposób funkcjonowania i organizacji placówki, w  tym:

a) strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu;

b) planowaną do stworzenia liczbę miejsc całodobowego lub dziennego pobytu;

c) planowane działania placówki na rzecz jej klientów.

 • odniesienie się do niefinansowania infrastruktury opieki instytucjonalnej;
 • odniesienie się do finansowania tożsamych usług świadczonych już w lokalnej społeczności przez inne placówki;
 • opis polityki cenowej wspieranej placówki. 

W ramach ogłoszonego konkursu preferowane będą projekty:

 • charakterze rewitalizacyjnym –w trakcie oceny wniosków, weryfikowane będzie czy na dzień składania wniosku o dofinansowanie projekt wynika z obowiązującego Programu rewitalizacji (dla Działania 6.1 Lista B), znajdującego się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji;
 • realizowane na obszarach wiejskich, zdefiniowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.;
 • realizowane w partnerstwie.

Warunki oraz preferencje (punktowane) w zakresie wyboru projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 68/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl. „Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących dla ogłaszanego konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

W ramach projektów nie będą finansowane wydatki na:

 • inwestycje w części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach - wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne;
 • termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;
 • zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę przekraczające 15% wartości wydatków kwalifikowalnych;
 • wydatki na infrastrukturę towarzyszącą (np. drogi, chodniki, parkingi).

Ww. limity procentowe nie sumują się – elementy uzupełniające w projekcie zawsze powinny stanowić maksymalnie 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Jeśli projekt składa się z przebudowy obiektu, jego termomodernizacji i zagospodarowanie otoczenia w zieleń, wówczas wydatki na przebudowę obiektu powinny stanowić co najmniej 51% wydatków kwalifikowalnych.

Dla konkursu ogłaszanego w ramach Poddziałania 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW (RPDS.06.01.04-IP.03-02-280/17), ww. typ projektu musi być w całości realizowany na obszarze ZIT AW.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria 055 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późn. zmianami są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl.   

Kryterium: „Sytuacja finansowa Wnioskodawcy” zostanie spełnione jeśliwnioskodawca dołączy do wniosku o dofinansowanie zawartą umowę kredytową, wystawioną przez właściwy podmiot promesę kredytową, promesę leasingową na minimalną kwotę równą wartości dofinansowania. W przeciwnym przypadku ocena kryterium odbywać się będzie na podstawie przedstawionej we wniosku o dofinansowanie analizy finansowej.

Dokument „Poziom zamożności gminy – wartość wskaźnika G dla gmin województwa dolnośląskiego”, z którego wykorzystaniem dokonywana będzie ocena kryterium [Projekt realizowany na obszarach szczególnie dotkniętych ubóstwem] stanowi Załącznik do Wyciągu z Kryteriów wyboru projektów.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 856 KB)

Poziom zamożności gmin (XLS 88 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania (przeliczona po kursie wskazanym w regulaminie konkursu) nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs (nr RPDS.06.01.04-IP.03-02-280/17).

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 85%;
 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe (z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł);  
 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem, ale nie więcej niż 85%;
 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 6. dla projektu generującego dochód, w którym występuje pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Informacja o dostępności środków z BP dla poszczególnych projektów będzie przedstawiana na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

Wystąpienie w projekcie lub jego części pomocy publicznej/de minimis, skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania dodatkowego wkładu z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 1 811 330 EUR, tj. 7 608 672, 79 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w grudniu 2017  r., 1 euro = 4, 2006 PLN) w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs (271 669, 5 EUR).

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

W trakcie trwania naboru lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 6.1.4 ZIT AW schemat A z dnia 11 stycznia 2018 r. (PDF 501 KB)

Regulamin konkursu 6.1.4 ZIT AW schemat A - obowiązuje od 11 stycznia 2018 r. (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu wersja archiwalna (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy posługiwać się ubiegając się o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu .

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie?

Dodatkowo dokument zamieszczony jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.ipaw.walbrzych.eu .

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie/-u projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IPAW pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów. Przedmiotowy warunek dotyczy również partnerów wnioskodawcy.

W przypadku następującego kryterium weryfikacja odbywać się będzie podczas oceny projektu oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:

 • Kryterium merytoryczne, Ocena finansowo-ekonomiczna projektu „Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji” - weryfikacja czy Wnioskodawca/partnerzy (jeśli dotyczy) nie jest/nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.).

Warunki zawarcia umowy/decyzji o dofinansowanie/-e:

1. Termin na złożenie kompletnych, poprawnych i prawomocnych (jeśli wymagane) załączników do umowy/decyzji o dofinansowanie/-u wynosi 14 dni od dnia doręczenia informacji o wyborze projektu do dofinansowania. Termin ten, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu do 60 dni od dnia doręczenia informacji o wyborze projektu do dofinansowania.

2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 1 we wskazanym terminie, IOK może odstąpić od podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie/-u.

3. Decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie dokumentów o których mowa w punkcie 1 może podjąć dla danego naboru Dyrektor IPAW.

Kwota, która może zostać  zakontraktowana  w  ramach  zawieranych  umów o dofinansowanie  projektów  w ramach  ogłoszonego  konkursu  uzależniona  jest od aktualnego  w  danym  miesiącu  kursu  EURO oraz  wartości  algorytmu  wyrażającego w PLN miesięczny  limit  środków  wspólnotowych  oraz  krajowych  możliwych  do zakontraktowania. Otrzymanie przez wnioskodawcę  informacji  o  przyznaniu dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

IPAW zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy.

Informacja w tym zakresie będzie przekazywana wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

W przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zostanie zobowiązany do stosowania obowiązujących na datę podpisania umowy wytycznych.

Wytyczne (oraz ich zmiany) publikowane są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich > Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Informacje na temat kontroli przeprowadzanych przez IPAW przed zawarciem umowy o dofinansowanie znajdują się w pkt. 30 niniejszego Regulaminu.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IPAW będzie wymagać złożenia załączników wymienionych we wzorze umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto IPAW będzie wymagać dodatkowo:

 • dokumentupotwierdzającego posiadanie statusu podmiotu prowadzącego (w przypadku, gdy Beneficjent nie posiada na dzień podpisania umowy statusu podmiotu prowadzącego, zobowiązany jest do dostarczenia właściwego dokumentu potwierdzającego posiadanie takiego statusu niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później, niż do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu.)
 • pozwolenia na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia budowy/zgłoszenie robót budowlanych (z potwierdzeniem, że organ nie wyraził sprzeciwu). Ww. dokumenty swoim zakresem muszą obejmować cały zakres projektu.Ww. dokumenty nie dotyczą Wnioskodawcy, który: załączył je do wniosku o dofinansowanie, realizuje projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj” lub realizuje projekt nieinfrastrukturalny.
 • potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy partnerskiej lub porozumienia, podpisanej przez strony zawartej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 33 niniejszego Regulaminu – w przypadku wniosku o dofinansowanie projektu składanego w partnerstwie;
 • dokumentów finansowych Wnioskodawcy/Partnera/Podmiotu realizującego Projekt potwierdzających zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu (100% całkowitej wartości projektu);
 • aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu Wnioskodawcy/Partnera/Podmiotu realizującego Projekt z należnościami wobec Skarbu Państwa - nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych;
 • aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego status Wnioskodawcy/Partnera/Podmiotu realizującego jako podatnika podatku od towarów i usług (nie starsze niż 3 m-ce);
 • karty wzorów podpisów osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań zgodnie z dokumentami statutowymi;
 • oświadczenia Wnioskodawcy/Partnera/Podmiotu realizującego Projekt o kwalifikowalności podatku VAT;
 • oświadczenia Wnioskodawcy/Partnera/ Podmiotu realizującego Projekt o braku zmian/zmianach niektórych danych i informacji ich dotyczących podanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i/lub dołączonych do niego załącznikach: wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego/statut/wpisy do innego rejestru (jeżeli dotyczy), Numer Identyfikacji Podatkowej; nr REGON; niezaleganie w opłacaniu podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych;
 • oświadczenia Wnioskodawcy, że projekt był realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącym zamówień publicznych;
 • pełnomocnictwa dla osoby podpisującej Umowę w imieniu Wnioskodawcy, jeżeli dotyczy;
 • wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do SL 2014 (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020);
 • inne wymagane dokumenty (np. występującą w projekcie pomocą publiczną lub pomocą de minimis i/lub prawem polskim);
 • budżetu wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania przypadających na każdego z Partnerów w ramach projektu - jeżeli dotyczy projektów partnerskich;
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych:

- dla podmiotów, które mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity) bilans i rachunek zysków i strat oraz informacja  dodatkowa sporządzone za poprzednie trzy lata obrachunkowe, potwierdzone przez  kierownika jednostki wraz z dokumentami o przyjęciu sprawozdań finansowych przez organ zatwierdzający;

- dla podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat kopie PIT/CIT lub zestawienia roczne z działalności gospodarczej na postawie księgi przychodów i rozchodów lub dokumentów równoważnych, sporządzone za poprzednie trzy lata obrachunkowe;

- dla podmiotów działających krócej niż jeden rok  obrachunkowy kopie w/w dokumentów za dotychczasowy okres działalności.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:e – mail:

 • ipaw@ipaw.walbrzych.eu
 • telefon: (74)  84 74 150, faks. (74) 84 74 151
 • bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30

w piątki w godz.: 7.30 – 14.30.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Linki

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.