6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotnąRPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 31.08.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie

6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień/styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 961 KB).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 961 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.  

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1. podmiot wykonujący działalność leczniczą[1], udzielający świadczeń opieki zdrowotnej[2] w zakresie leczenia szpitalnego, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego);

2. spółkę z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą[3], udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej[4] w zakresie leczenia szpitalnego (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego) w partnerstwie z tymże podmiotem.

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

[2] Na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

[3] Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) [4] Na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

2. Wyposażenie w sprzęt medyczny.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Ponadto ocenie w ramach kryterium podlega, czy inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty, o których mowa w kryterium B.2 dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;

b) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń; w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;

c) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci.

Sprawdzeniu podlega zgodność projektu z Narzędziami nr 13, 14 i 16 określonymi w Policy paper[1].

[1] Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Dokument dostępny na stronie: http://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_810/text_images/Policy_Paper.pdf

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (ZIP 79 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w tym ze środków EFRR - 75% oraz z Budżetu Państwa - 10%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 24 840 333,00 zł [1] pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) oraz Budżetu Państwa [2] (dalej: BP).

Podział alokacji na rundy przedstawia się następująco:

Runda I: 20 000 000,00 zł

Runda II: 4 840 333,00 zł

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2161 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

[2] Udział środków BP w finansowaniu projektu nie może być wyższy niż 10% kosztów kwalifikowanych. Powyższe należy odzwierciedlić w montażu finansowym w sekcji H.4 wniosku o dofinansowanie. 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 961 KB) - obowiązuje od 19.07.2018r.

Regulamin konkursu (PDF 962 KB) - obowiązywał od 06.07.2018r. do 18.07.2018r.

Regulamin konkursu (PDF 687 KB) - obowiązywał od 08.06.2018r. do 05.07.2018r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 868 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 5 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 961 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.