6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21]



RPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 14.05.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie

6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21]

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2021 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Regionalny podmiot leczniczy[1]udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ): - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego;

[1] Regionalny podmiot leczniczy - podmiot leczniczy działający w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (tj. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, podmiotów leczniczych, a także przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia, utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia), poza szpitalami, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościam;
  2. Wyposażenie w sprzęt medyczny w zakresie działań dotyczących rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2 (punkcie 1 i 2).

Ponadto, ocenie w ramach kryterium podlega, czy wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie projektu analizę wskazującą na fakt, iż projekt jest ukierunkowany na specyficzne dla regionu grupy chorób oraz, czy inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty, o których mowa w kryterium B.2 dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:

  • ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz
  • zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej.  

Sprawdzeniu podlega zgodność projektu z Narzędziem 13 określonym w Policy paper[1].

[1] Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Dokument dostępny na stronie: http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne%20www.pdf

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95%[1] wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. [1] Na kwotę dofinansowania składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Dofinasowanie z EFRR może wynieść maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wkład z budżetu państwa maksymalnie 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu (np. wkład UE 85%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 5%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 1 229 412,10 zł, w tym 1 100 000,30 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego[1] oraz 129 411,80 zł z budżetu państwa.

[1]Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P w styczniu 2021 r., tj. 4,5565 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2021 rok były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,3921 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 600 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 874 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (ZIP 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, środy i czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-14:00. Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia na portalu mojregion.eu

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.




Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.