6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionunr naboru RPPK.06.01.00-IZ.00-18-002/20

Termin konkursu

zakończony 14.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

nr naboru RPPK.06.01.00-IZ.00-18-002/20

Działanie

6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego Regulaminem konkursu.
 • Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 

Kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa - podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe[1],
 • organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

[1]Przedsiębiorstwa – podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjno/uzdrowiskowe, tj. podmioty prowadzące co najmniej 12 miesięcy* działalność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej (przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak właściwości naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu i mikroklimatu), a także towarzyszących zabiegów z zakresu fizjoterapii w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych, szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci i sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci, przychodniach uzdrowiskowych oraz zakładach przyrodoleczniczych zlokalizowanych w strefie „A” w uzdrowiskach.

*Rozumiany jako okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów:

Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina, Latoszyn-Zdrój (Gmina wiejska Dębica).

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – projekty nieobjęte pomocą publiczną - maksymalne 85% wydatków kwalifikowanych. Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 000 000,00 PLN

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 597 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 13 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku (PDF 190 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy  (ZIP 3 MB)

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna co do zasady zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu, jednak nie później niż do 31.03.2023 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w konkursie zostały określone w § 19 Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

1)  e-mail:         pi@podkarpackie.pl,
2)  telefoniczny: Anna Niemczyk – 17 747 65 30, Paulina Surmacz - 17 747 65 61. 

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:17 743 31 64, 17 743 31 61, 17 743 31 58, 17 743 31 57, 17 743 31 56, 17 743 31 59.  

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka). 

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 zapytaj@podkarpackie.pl 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080  zapytaj@podkarpackie.pl 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 zapytaj@podkarpackie.pl.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iv-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-dziedzictwa-kulturowego

 

Linki

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.