6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracyRPO Lubuskiego

Termin konkursu

od 30.11.2020 do 07.12.2020

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Lubuskiego

Działanie

6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty/marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15

65-036 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

- w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15,65-036 Zielona Góra w terminie 30 listopada 2020 r. – 7 grudnia 2020 r.

- w wersji elektronicznej - za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie https://lsi.rpo.lubuskie.pl/ nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w związku z COVID-19 zaleca się nadsyłanie wniosków pocztą lub przesyłką kurierską.Szczegóły związane z obostrzeniami w WUP zawarte są w Regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski?

-  jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

-  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- organizacje pozarządowe,

- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

- instytucje rynku pracy,

- instytucje otoczenia biznesu (IOB),

- podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki  zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia);

II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;

III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;

IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej;

V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami. 

Celem projektów w ramach konkursu jest doprowadzenie osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (w wieku 30 lat i więcej) – tych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet) do uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Wsparcie skupiać się będzie przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są w ogłoszeniu o naborze.

Uwaga! Aktualizacja Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

a) maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%;

b) maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach konkursu wynosi: 5 647 058,82 PLN.

(85% dofinansowanie UE, 10% współfinansowanie z budżetu państwa, 5% wymagany minimalny wkład własny Beneficjenta).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w ogłoszeniu o naborze.

Uwaga! Aktualizacja Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy dostępny jest w załączniku nr 6 do ogłoszenia o naborze.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej Wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny projektu.

Instytucją, do której wnoszony jest protest, jest IP RPO-L2020 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Protest należy wnieść w formie pisemnej na adres siedziby WUP w Zielonej Górze.

Pytania i odpowiedzi

WUP udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu:

poprzez e-mail: efs@wup.zgora.pl;

telefonicznie: 68 456 56 04;

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311 po wcześniejszym poinformowaniu IOK (wystarczające będzie poinformowanie telefoniczne pod numerem telefonu 68 456 56 04 lub e-mailowe na adres efs@wup.zgora.pl).

Pytania i odpowiedzi będą publikowane na stronie internetowej zawierającej informacje o konkursie.

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.