6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotnąRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 27.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytucja Organizująca Nabór szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to maj 2020 r. ION zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia naboru.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej: Generator Wniosków), dostępnej na stronie: www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do ION w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku. 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej: Generator Wniosków), dostępnej na stronie: www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do ION w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.  

Kto może składać wnioski?

Województwo Dolnośląskie 

Partnerami/podmiotami ponoszącymi wydatki w projekcie mogą być jednostki wymienione przez Wojewodę Dolnośląskiego w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa dolnośląskiego (aktualnym na moment złożenia wniosku o dofinansowanie). IZ dopuszcza możliwość rozszerzenia projektu na etapie jego realizacji o kolejne podmioty wymienione w wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego w związku z COVID-19 pod warunkiem uzgodnienia rozszerzenia projektu z Wojewodą Dolnośląskim. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu można podejmować działania ukierunkowane na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem, zgodne z typem projektów 6.2.C, w tym:

  • zakup aparatury medycznej i diagnostycznej i laboratoryjnej;
  • zakup i wyposażeniu  karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów;
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych np. testów w kierunku COVID-19;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • zakup środków do dezynfekcji;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • usługi remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu;
  • zakup środków farmaceutycznych.  

Projekt wymaga ścisłej współpracy z Wojewodą Dolnośląskim oraz z wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych w zakresie uzgadniania zakresu oraz celu projektu. 

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do Zasad ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym. „Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późn. zm., zamieszczone są na internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.W trakcie realizacji projektu w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się za zgodą IZ zmianę % poziomu dofinansowania projektu wykraczającego poza maksymalny limit dofinansowania określony w Zasadach ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi  39 138 129,50  PLN[1].

Kwota dofinansowania we wniosku o dofinansowanie nie może być wyższa niż kwota podana w wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020.W uzasadnionych okolicznościach – na każdym etapie realizacji projektu (za zgodą IZ  RPO WD) kwota dofinansowania i zakres rzeczowy projektu może zostać zwiększony.

[1]Ostateczna kwota dofinansowania zostanie ustalona w zależności od dostępności alokacji w ramach Działania  6.2 dlatego może być także zwiększona.

Regulamin konkursu

Zasady  wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/

Zasady ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym

Zał. nr 1 do Zasad - Wyciąg z kryteriów wyboru

Zał. nr 2 do Zasad - Lista wskaźników COVID

Zał. nr 3 do Zasad - Lista sprawdzająca warunki formalne

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/. Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy stosować „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” dla niniejszego naboru, która zamieszczona jest również na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Oświadczenia dla Partnera

Oświadczenia Wnioskodawcy

Instrukcja wypełniania wniosku_Covid19

Wzór umowy o dofinansowanie

 „Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego” wraz z załącznikami stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 do Uchwały przyjmującej niniejsze Zasady i są zamieszczone na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru). ION zastrzega sobie prawo zmiany wzoru decyzji o dofinansowaniu projektu. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana Wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podjęcia decyzji o dofinansowanie.  

Wzór decyzji COVID

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państwa

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 6 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 6a Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 6b Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 7 Dane osobowe

Załącznik nr 8 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 9 Klasyfikacja budżetowa projektu

Załącznik nr 10 Zasady kwalifikowalności wydatków

Załącznik nr 11 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do złożenia protestu na zasadach opisanych w ustawie wdrożeniowej.

Linki

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-naborze-w-trybie-pozakonkursowym-nr-rpds-06-02-00-iz-00-02-391-20-dla-dzialania-6-2-inwestycje-w-infrastrukture-zdrowotna/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.