6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotnąRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 12.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Instytucja Organizująca Nabór szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to grudzień 2020 r.ION zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia naboru.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej: Generator Wniosków), dostępnej na stronie: www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do ION w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej: Generator Wniosków), dostępnej na stronie: www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do ION w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Kto może składać wnioski?

Zespól Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu -  podmiot leczniczy wymieniony w  wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej związku z przeciwdziałaniem COVID-19,  zamieszczonym  na stronie BIP Dolnośląskiego Oddziału NFZ

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu podejmowane będą działania ukierunkowane na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem, zgodne z typem projektów 6.2.C, w tym m.in:

  • zakup aparatury medycznej i diagnostycznej i laboratoryjnej;
  • zakup i wyposażeniu  karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów;        
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych np. testów w kierunku COVID-19;     
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;        
  • zakup środków do dezynfekcji;        
  • zakup środków ochrony indywidualnej;        
  • usługi remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu;        
  • zakup środków farmaceutycznych. 

Uwaga: Projekt wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Wojewodą Dolnośląskim zakresu projektu.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów, zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do Zasad ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym.„Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późn. zm., zamieszczone są na internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi  8 213 239,20  PLN[1].

W uzasadnionych okolicznościach – na każdym etapie realizacji projektu (za zgodą IZ  RPO WD) kwota dofinansowania/wydatków kwalifikowanych  i zakres rzeczowy projektu może zostać zmieniony.

[1]Ostateczna kwota dofinansowania zostanie ustalona w zależności od dostępności alokacji w ramach Działania  6.2

Regulamin konkursu

Zasady  wraz z załącznikami dostępne są na stronieinternetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/

Regulamin KOP IZ tryb nadzwyczajny COVID z dn. 26.10.2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

"Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy stosować „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” dla niniejszego naboru, która zamieszczona jest również na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru).

Wzór-wniosku-o-dofinansowanie

Oświadczenia Wnioskodawcy - tryb nadzwyczajny (ost.)

Instrukcja-wypełniania-wniosku_(tryb nadzwyczajny) ost

Instrukcja-wypełniania-wniosku_(tryb nadzwyczajny) ost

 

 

Wzór umowy o dofinansowanie

 „Wzór umowy o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego” wraz z załącznikami stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 do Uchwały przyjmującej niniejsze Zasady i są zamieszczone na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/ (w tym w zakładce dotyczącej niniejszego naboru). 

ION zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy o dofinansowaniu projektu. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana Wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

UMOWA - BOLESŁAWIEC (czyste)_16 10 2020-v1

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż państwa

Załącznik nr 2 Wzór harmonogramu realizacji zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacj

Załącznik nr 6 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 6a Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 6b Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 7 Dane osobowe

Załącznik nr 8 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Załącznik nr 9 Klasyfikacja budżetowa projektu

Załącznik nr 10 Zasady kwalifikowalności

Załącznik nr 11 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do złożenia protestu na zasadach opisanych w ustawie wdrożeniowej.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.