ZMIANA TERMINU: 6.2 Rozwój gospodarki turystycznej

6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznejRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 30.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

ZMIANA TERMINU: 6.2 Rozwój gospodarki turystycznej

Poddziałanie

6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2020

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1009 - X piętro)

UWAGA: w związku ze zmianą Regulaminu konkursu, od dnia 27 marca 2020 r. wniosek należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Sposób składania wniosków

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy zmiany sposobu dostarczenia wniosku o dofinansowanie określonego w § 5 pkt. 14 Regulaminu tj. „Wniosek o dofinansowanie projektu należy wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź”.
Ponadto wprowadziliśmy zmianę w zakresie sposobu uzupełniania i korygowania wniosku o dofinansowanie projektu, odnoszącym się do zapisu w § 6 pkt 10d Regulaminu, który otrzymał brzmienie: „Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić / skorygować wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie wysłać go listem poleconym lub przesyłką kurierską do Urzędu Marszałkowskiego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania informacji o zidentyfikowanych uchybieniach dotyczących kryteriów formalnych, o której mowa w pkt. 10 b), w przypadku pierwszego wezwania do uzupełnień oraz w terminie 7 dni kalendarzowych w przypadku drugiego wezwania do uzupełnień”.

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 - 2020 w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków. Jednocześnie wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować w 1 egzemplarzu i wraz z załącznikami złożyć w siedzibie IZ RPO (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 14 Regulaminu Konkursu).
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu.

UWAGA: w związku ze zmianą Regulaminu konkursu, od dnia 27 marca 2020 r. wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 - 2020 w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków. Jednocześnie wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować w 1 egzemplarzu i wraz z załącznikami wysłać go listem poleconym lub przesyłką kurierską do Urzędu Marszałkowskiego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 są podmioty wskazane w pkt. 10 SZOOP RPO WŁ na lata 2014 - 2020 (zgodnie z przedmiotem konkursu), tj.:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 • wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, Lokalne Grupy Działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej, zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014 - 2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu Konkursu tj.:W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 1. budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
 2. prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 3. inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

W ramach w/w typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

 • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
 • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
 • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
 • kampanie promujące ofertę turystyczną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014 - 2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014 - 2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85 %.
 2. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 89 % kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych projektów. W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis, lub w przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków EFRR na poziomie nie wyższym niż wskazany w pkt 2 niniejszego paragrafu i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 4 412 749,78 Euro (słownie: cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć Euro, siedemdziesiąt osiem Eurocentów), w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 272 529,52 Euro (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć Euro, pięćdziesiąt dwa Eurocenty), tj. 18 317 615,80 PLN (kurs EUR = 4,2873 PLN z dnia 30 stycznia 2020 roku) oraz z Budżetu Państwa 140 220,26 euro (słownie: sto czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia Euro, dwadzieścia sześć Eurocentów), tj. 607 350,03 PLN (kurs EUR = 4,3314 PLN z dnia 16 grudnia 2019 roku).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa §8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej informacji i wyjaśnień (drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail) udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego w zakładce „często zadawane pytania".

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.