6.2 Usługi społeczne

6.2.2 Rozwój usług społecznychRPO Pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 11.06.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Pomorskiego

Działanie

6.2 Usługi społeczne

Poddziałanie

6.2.2 Rozwój usług społecznych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do listopada 2021 roku

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

przy ulicy Okopowej 21/27,

80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej. 

W przypadku projektów składanych w ramach Poddziałania 6.2.2. weryfikacji podlega również poprawność złożenia projektu zintegrowanego, tj. czy w konkursie dla Działania 7.3. został przez wnioskodawcę złożony drugi projekt składający się na projekt zintegrowany w zakresie infrastruktury i usług społecznych. Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu. (DOCX 309 KB)

Kto może składać wnioski?

Do konkursu jako wnioskodawcy mogą przystąpić wyłącznie podmioty, których projekty uczestniczyły w procesie uzgodnień projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w powiązaniu z Działaniem 7.3. Infrastruktura społeczna w ramach RPO WP 2014-2020, realizowanych w formie projektów zintegrowanychw rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej[1] i uzgodnionych pomiędzy IZ RPO WP, a podmiotami uprawnionymi do wsparcia uchwałą nr 301/2327/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uzgodnienia zakresów zintegrowanych projektów w obszarze usług społecznych i infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”

[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie może być realizowany wyłącznie następujący  typ projektów:      

Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:

a)           rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,  w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:

i)                    tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

ii)                   usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe

iii)                 rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

b)          rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:

i)                    tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,

ii)                   kształcenie kadr opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

iii)                 usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).

c)           działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące m.in.:

i)                    kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

ii)                   poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,

iii)                 tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego, opieki wytchnieniowej, w tym mieszkań wspomaganych w postaci mieszkań wspieranych,

iv)                 sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,d)          działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.

e)          działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez tworzenie miejsc pobytu okresowego i stałego w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych - obejmujące m.in.:

i)        zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie,

ii)      usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym m.in. trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.2 projekty zintegrowane w zakresie infrastruktury i usług społecznych przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (DOCX 309 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.2 projekty zintegrowane w zakresie infrastruktury i usług społecznych przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (DOCX 309 KB)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 11 176 470,59 PLN 1, w tym:

1)         środki EFS w wysokości 10 000 000,00 PLN,

2)         krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 1 176 470,59 PLN. 

1 Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR  4,5122 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 309 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu  (ZIP 6 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 209 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOC 464 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.   (DOCX 309 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków).W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Linki

Link do naboru konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/21 na stronie RPO Pomorskie

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.