6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - nr naboru RPPK.06.02.01-IZ.00-18-008/19RPO Podkarpackiego

Termin konkursu

od 13.03.2019 do 29.03.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Podkarpackiego

Działanie

6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - nr naboru RPPK.06.02.01-IZ.00-18-008/19

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl.

Następnie wniosek wysłany elektroniczne należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP), udostępnionym na stronie:http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego
 • Regulaminem naboru udostępnionym na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow oraz na portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% wydatków kwalifikowanych.Projekt nieobjęty pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. Projekt objęty pomocą de minimis - maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących danego rodzaju pomocy oraz § 11 niniejszego Regulaminu.
 2. Projekt w ramach którego uwzględnione zostanie dofinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa: dofinansowanie do 100% (nie dotyczy projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013 oraz projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis).Wkład własny może być zastąpiony środkami budżetu państwa na podstawie zgody Ministerstwa Rozwoju.
 3. W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu z EFRR - 16 248 949,99 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 507 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru (ZIP 10 MB)

Regulamin KOP (PDF 251 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 185 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 3 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca września 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:e-mail:

 • pi@podkarpackie.pl,
  telefoniczny: 17 747 65 32 (p. Joanna Simko-Rak), 17 747 66 57 (p. Ewa Mlaś),bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 15).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.
17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska, p. Joanna Kocur),
17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz, p. Anna Piwowar),
17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko, p. Dominika Babiarz),
17 747 69 90 (p. Anna Musiał, p. Kamil Hulinka).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 zapytaj@podkarpackie.pl 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080  zapytaj@podkarpackie.pl
 •  Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 zapytaj@podkarpackie.pl

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.